ניהול חשבון

ניהול חשבון

כל המידע על הסכמים לפתיחת וניהול חשבון 

הסכמים כלליים לניהול חשבון - תחומי פעילות

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.

שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ
חוברת "תנאים כלליים" מלאה   לחצו להורדת הקובץ
עקרונות יסוד   לחצו להורדת הקובץ
תוכן העניינים   לחצו להורדת הקובץ
תנאים כלליים לניהול חשבון עו"ש - חלק א'1 כללי (חשבון תשלום) לחצו להורדת הקובץ
תנאים כלליים לניהול חשבון עו"ש - חלק א'2 כללי (הוראות שונות) לחצו להורדת הקובץ
בנקאות ישירה וערוצי תקשורת - חלק ב' תנאים כלליים לביצוע פעולות באמצעות הערוצים הישירים השונים (אינטרנט, טלבנק, פקס, טלפון, SMS וכו') לחצו להורדת הקובץ
פקדונות - חלק ג' תנאים כלליים לפתיחת פיקדונות במט"י ובמט"ח לחצו להורדת הקובץ

מטבע חוץ - חלק ד'
תנאים כלליים לביצוע פעולות במט"ח (ביצוע העברות במט"ח לחו"ל, הפקדת צ'קים במט"ח, ניהול חשבונות במט"ח) לחצו להורדת הקובץ
ניירות ערך ומכשירים פיננסיים - חלק ה' תנאים כלליים לניהול פיקדון ני"ע וביצוע פעולות, וכן לביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים (חוזים עתידיים, אופציות וכד') לחצו להורדת הקובץ
הלוואות ואשראי במט"י ומט"ח - חלק ו' תנאים כלליים לקבלת אשראי (הלוואות ומסגרות אשראיי במט"י ובמט"ח) לחצו להורדת הקובץ
כרטיס אשראי/ כספומט/ מידע/ משוב - חלק ז' תנאים כלליים לשימוש בכרטיסים מגנטיים שונים (כרטיסי אשראי – מפתח דיסקונט, מפתח כסף, כספומט, כרטיס משוב, כרטיס מידע) לחצו להורדת הקובץ
ערבויות בנקאיות - חלק ח' תנאים כלליים לרכישת ערבויות בנקאיות לחצו להורדת הקובץ
סחר חוץ-אשראים דוקומנטרים - חלק ט' תנאים כלליים לביצוע עסקאות סחר חוץ לחצו להורדת הקובץ

הצטרפות לערוצים

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.

שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים
שירותי בנקאות ישירה הסכם הצטרפות לשירותים באמצעות ערוצים ישירים: שירותים באמצעות האינטרנט והסלולר, שירות דואר דיסקונט, שירות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ) לחצו להורדת הקובץ  
הצטרפות לערוץ תקשורת טלפונית ופקס

הסכם הצטרפות לשירות ערוץ טלפוני ופקס

טופס בקשה לביצוע הוראה בפקס

לחצו להורדת הקובץ

לחצו להורדת הטופס

 
שירותי מידע SMS בקשה לקבלת שירותי מידע באמצעות הודעות טקסט (SMS) למכשיר הטלפון הנייד לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
דואר דיסקונט   לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

כתבי ערבות

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.

שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים
כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" מוגבלת בסכום "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי. ערבות אחרת שאינה "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ  
כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" שאינה מוגבלת בסכום ערבות שאינה "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי "ערבות יחיד"   לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

טפסים נלווים לפתיחת החשבון

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.

שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים
הצהרה בדבר תושבות מס   לחצו להורדת הקובץ
להורדת הקובץ בשפה הרוסית
להורדת הקובץ בשפה האוקראינית
להורדת הקובץ בשפה הצרפתית
להורדת הקובץ בשפה האנגלית
להורדת הקובץ בשפה האמהרית
להורדת הקובץ בשפה הערבית
לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
תנאי מסלולי עמלות בחשבון עו"ש תנאים להצטרפות למסלולי עמלות בחשבון עו"ש מט"י (מיועד ללקוחות בסיווג יחיד ועסק קטן) לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
הצהרת נהנה הצהרה על נהנה בחשבון פרטי לחצו להורדת הקובץ
להורדת הקובץ בשפה הרוסית
להורדת הקובץ בשפה האוקראינית
להורדת הקובץ בשפה הצרפתית
להורדת הקובץ בשפה האנגלית
להורדת הקובץ בשפה האמהרית
להורדת הקובץ בשפה הערבית
לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
השתתפות במערכת הצבעות אלקטרונית והוראות בקשר עם קבלת כתבי הצבעה, הודעות עמדה ואישורי בעלות מהבנק מידע בקשר להשתתפות במערכת הצבעות אלקטרונית והוראות בקשר עם קבלת כתבי הצבעה, הודעות עמדה ואישורי בעלות מהבנק. לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
הודעה על סירוב להיכלל ברשימת הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות הודעה על סירוב להיכלל ברשימת הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
כתב הרשאה וייפוי כוח   לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3

מסמכים איתם צריך להגיע לסניף לצורך פתיחת חשבון

מה חשוב לדעת רגע לפני שמגיעים לסניף לפתוח חשבון

לקוח מסמכים נדרשים לפתיחת חשבון
פרטי מעל 18 תעודת זהות+ספח
עוסק מורשה
  • תעודות זהות+ספח
  • אישור על רישום העסק עפ"י סיווגו
  • ככל שהלקוח רוצה שהחשבון יהיה על שם העסק ולא על שמו הפרטי, אז נדרש להציג בנוסף את אחד מבין המסמכים הבאים, שיעיד על שם העסק:
    • תעודת עוסק מורשה
    • אישור רו"ח או עו"ד, המופנה לבנק, שאכן הלקוח מנהל עסקים תחת שם העסק, בו מבקשים לעשות שימוש
    • תעודת רישיון עסק שהונפקה ע"י הרשות המקומית עפ"י חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, כשבתעודה רשום שם העסק בו מבקשים לעשות שימוש
קטין עד גיל 14 אין לפתוח עו"ש, אלא חשבון לצורך השקעה בלבד.
פתיחת החשבון על שם הקטין תתאפשר לבקשת קרוב משפחה (אב/אם/סב/סבתא) שיצטייד בתעודת הזהות ובספח שברשותו. ככל שהקטין אינו מופיע בספח התעודה (סבי הקטין), תוצג בנוסף תעודת זהות וספח תעודה שבה מופיעים פרטי הקטין (אין חובה כי בעל התעודה, מי מהורי הקטין, יהיה נוכח במעמד הפתיחה)
קטין בגיל 14-16 הלקוח יגיע מצויד בתמונת פספורט עדכנית שלו ובליווי לפחות אחד מנציגיו (הורה/הורים ו/או אפוטרופוס/ים כדין של קטין), אשר יצטייד בתעודת זהות ובספח התעודה, בה יופיעו פרטי הקטין
קטין בגיל 16-18 תעודת זהות+ספח
עולה חדש תעודת זהות+ספח ותעודת עולה. ככל שטרם הונפקה תעודת זהות ולא חלפו 30 ימים מעת הונפקה תעודת העולה, ניתן להציג את תעודת העולה בלבד
לקוח בחדלות פירעון יש להגיע לסניף עם אישור נאמן לפתיחת חשבון

הסכמי ייעוץ

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.


It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.

שם ההסכם הסבר ומידע הקובץ קבצים נגישים
הסכם ייעוץ והשקעות הסכם לקבלת שירותי ייעוץ השקעות בניירות ערך ונכסים פיננסים לחצו להורדת הקובץ לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3
בירור צרכים והנחיות- לקוח פרטי מסמך בירור צרכים והנחיות ללקוח פרטי לחצו להורדת הקובץ  
בירור צרכים והנחיות- תאגיד מסמך בירור צרכים והנחיות לתאגיד לחצו להורדת הקובץ  

 

מדריך להעברת פעילות וסגירת חשבון:

בקובץ ישנן הנחיות ללקוח המבקש לסגור את חשבונותיו בבנק ו/או להעביר את פעילותו.

להורדת הקובץ לחצו כאן

לחצו לשמיעת הקובץ בפורמט נגיש MP3