הודעות ועדכוני עמלות וריביות

ריבית על יתרות זכות בעו"ש

החל ב-30 ביוני 2011 יהיו זכאים חשבונות העו"ש הפרטיים המתנהלים בשקלים לריבית על יתרת זכות.

שיעור הריבית יקבע מעת לעת על ידי הבנק ויפורסם על גבי לוחות המודעות בסניפים, באתר האינטרנט ובמשוב.

הריבית תשולם עד ליתרה מרבית בסך 7,500 ש"ח.

ריבית הזכות תועבר לחשבון העו"ש בכל סוף רבעון החל מתום הרבעון השלישי של שנת 2011.

מהתשלום ינוכה מס כדין.

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לסניף

הודעה ללקוחותינו על שינוי בריבית על יתרת זכות בחשבונות עו"ש שקליים:

הרינו להודיעכם כי החל ב-1 במרץ 2021 תופחת הריבית המשולמת על יתרות זכות (עד ליתרה מרבית בסך 7,500 ₪) בחשבונות עו"ש פרטיים המתנהלים בשקלים, משיעור של 0.016% לשיעור של 0.01%.