התאמות בנקים

קבלו את כל המידע וחסכו בזמן עבודה

התאמות בנקים תד"מ

הדרך הקלה לביצוע התאמות בנקים בעסק

פירוט התנועות שבוצעו בחשבונותיכם באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ)

מהות השירות

השירות מאפשר לך לקבל בתדירות חודשית או יומית את פירוט התנועות שבוצעו בחשבונותיך לצורך ביצוע התאמות בנקים בעסק.

יכולות השירות

באמצעות שירות זה ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים:

 • עו"ש
 • שיקים דחויים
 • מט"ח
 • ני"ע

יתרונות השירות

 • חיסכון בזמן עבודה
 • העברת המידע באופן אוטומטי לתוכנת הנהלת חשבונות של העסק
 • ניתן לשחזר תנועות קודמות באופן חד פעמי
 • ניתן לשחזר שנים אחורנית

תוכנות המותאמות לשירות

הקבצים מותאמים לתוכנות הבאות:

 • חשבשבת
 • פיננסית
 • מיכונים
 • קו מערכות
 • מוניטין
 • תרשיש
 • חישובית זהב מכפל
 • שדר
 • פריורטי
 • מנהל
 • צל

אופן קבלת המידע

קבלת המידע מתבצעת באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ) ייעודית שהוקצתה לרשותך.

ההתחברות לתיבת הדואר מתבצעת על גבי תשתית האינטרנט.

תקציר אבטחת מידע

הצטרפות לשירות

מכתב ללקוח בנושא עדכון פרטי המשתמשים

טופס עדכון פרטי משתמשים המורשים לפעול בתד"מ

טופס עבור תאגידים, חברות, אגודות שיתופיות ועמותות

טופס עבור לקוחות פרטיים ושתופיות

יש למלא, להדפיס ולחתום על הטפסים.

פנו אל הסניף בו מתנהל חשבונכם בצירוף הטפסים החתומים ובקשו להצטרף לשירות.

לקבלת פרטים נוספים או תמיכה טכנית ותפעולית ניתן לפנות למוקד היחידה לתמיכה בלקוחות ממוחשבים:

בטל' 076-8056161

בכתובת Telem@discountbank.co.il

באמצעות מילוי טופס יצירת קשר 

תוכנת תד"מ

הורדת תוכנת תד"מ ( להלן: "התוכנה") מאתר הבנק, למחשבו האישי של המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד.

התוכנה עומדת לרשות המשתמש באתר הבנק לצורך הורדתה כמו שהיא AS IS נכון למועד הורדת התוכנה.

הבנק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש ו\או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים מכל מין וסוג. בין אם הם ישירים ובין אם הם עקיפים, בין אם הם צפויים ובין אם הם בלתי צפויים, לרבות אך מבלי למעט נזקים בגין אובדן מידע או שחזור תוכנה או מידע, זמן השבתה או אובדן רווחים או הכנסה, שיגרמו או שעלולים להיגרם מחמת כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם התוכנה והורדתה באמצעות אתר הבנק.

על המשתמש מוטלת האחריות לדאוג לכך שוירוסים או כל גורם אחר העלול לגרום נזק למחשבו האישי לא יחדרו למחשבו האישי של המשתמש ולבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

מודגש בזאת, כי לבנק אין כל אחריות בכל הקשור בתוכנה, ובכלל זה, לטיב התוכנה, איכותה רמתה ותוכנה לרבות המלל בו נעשה שימוש בתוכנה, נכונות המידע המתועד בתוכנה, דיוקו והתאמתו להוראות כל דין.

מובהר ומודגש במפורש, כי אין בהורדת התוכנה, על ידי המשתמש, מאתר הבנק למחשבו האישי משום רכישתו את זכויות הבעלות בתוכנה.

התאמות בנקים בזק זהב

ביצוע התאמות בנקים בקלות ובמהירות

תנועות יומיות מחשבונכם באמצעות בזק זהב (בזק בינלאומי)

מהות השירות

במסגרת השירות ניתן לקבל תנועות יומיות בחשבונותיך לתיבת דואר אלקטרונית בבזק בינלאומי (בזק זהב).

התנועות מועברות לתיבת דואר אלקטרונית המנוהלת ע"י בזק בינלאומי ומשם ישירות לתוכנת הנהלת החשבונות אשר ברשותכם.
התנועות היומיות נשלחות לתיבת הדואר האלקטרונית כל יום. בין השעות 6:00-8:00 בבוקר.

יכולות השירות

באמצעות שירות זה ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים:

 • עו"ש
 • מט"ח
 • שיקים דחויים
 • ני"ע

יתרונות השירות

העברת המידע ישירות לתיבת דואר אלקטרונית המנוהלת ע"י בזק בינלאומי לריכוז חשבונות ממספר בנקים.

אופן קבלת המידע

קבלת המידע מתבצעת באמצעות תיבת דואר אלקטרונית בבזק בינלאומי.

הצטרפות לשירות

פנה לחברת "בזק בינלאומי" בטלפון 1-700-70-76-78 להזמנת תיבת הדואר האלקטרונית. חברת "בזק בינלאומי" תמסור לך ספח עבור הבנק ובו שם בעל החשבון ושם תיבת הדואר.
הדפס וחתום על טופס

כתב הצטרפות להסדר בגין שירותי המבזק הבנקאי באמצעות בזק זהב

פנה אל הסניף בו מתנהל חשבונך, בצירוף הטופס החתום ובקש להצטרף לשירות.

לתשומת ליבך, מספר החשבונות עבור תעודת זהות או ח.פ אחד אינו מוגבל.

לקבלת פרטים נוספים או תמיכה טכנית ותפעולית ניתן לפנות למוקד היחידה לתמיכה בלקוחות ממוחשבים:

בטל' 076-8056161

בכתובת Telem@discountbank.co.il

באמצעות מילוי טופס יצירת קשר