חיסכון והשקעות

ניכוי מס במקור מתשלום לתושבי חוץ

ניכוי מס במקור בגין העברת תשלומים מתושב ישראל לתושב חוץ באמצעות הבנק

בישראל, יש חובת ניכוי מס הכנסה במקור בשיעור של 25% 1 מכל העברה/תשלום לתושב חוץ שנעשים באמצעות הבנק. 

לחובה זו ישנם שלושה סוגי חריגים עיקרים בהם יש פטור ממס/ניכוי מס חלקי::

 

קיימים שלושה מקרים בהם יש פטור ממס/ניכוי מס חלקי

 

1. רשימה סגורה של מקרים שפרסמה רשות המסים

ישנם סוגי תשלומים מסוימים שהבנק רשאי להעביר לתושב החוץ ללא ניכוי מס במקור, על סמך הצהרת המשלם (תושב ישראל) בלבד ע"ג טופס 2513 "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור" ובליווי מסמכים תומכים. 

 

2. אישור מפקיד שומה על פטור/ ניכוי חלקי

אישור פרטני בתוקף מפקיד השומה על פטור (מלא / חלקי) מניכוי מס במקור.

 

3. העברות הוניות

פטור מניכוי מס על העברות שנקראות "העברות הוניות".  הכוונה היא להעברה מתוך רשימה סגורה של מטרות המפורטת להלן, והיא לטובת תושב מדינה שיש לישראל עמה אמנה למניעת כפל מס (מדינת אמנה), בהסתמך על הצהרת הלקוח על גבי טופס 2513/2. במקרה זה אין צורך לפנות לרשות המסים לקבלת פטור מניכוי מס במקור בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. מטרת העברה נמנית עם אחת מהמטרות המפורטות מטה: 
  • השקעה במניות חברה תושבת חוץ 
  • השקעה בנדל"ן בחו"ל 
  • השקעה בנכסים מוחשיים בחו"ל 
  • מתן הלוואה לתושב חוץ, כולל הלוואת לבעלים לחברה 
  • החזר קרן הלוואה ע"י חברה באישור רו"ח – נדרש אישור רו"ח שמדובר בהחזר של קרן הלוואה ולא ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על גבי טופס מתאים בצירוף לוח סילוקין של ההלוואה. חשוב לציין שללא אישור או כאשר מדובר גם בהחזר של ריבית ו/או הפרשי הצמדה, התשלום חייב בניכוי מס במקור בשיעור מלא, כל עוד לא הומצא בזמן שנקבע אישור מפקיד השומה שמורה אחרת
  • השקעה בזכויות בשותפות 
  • רכישת אופציות למניות של חברה תושבת חוץ
  • תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות 
 2. תושב החוץ לטובתו מבוצעת העברה הנו תושב מדינת אמנה, וגם חשבון הבנק אליו מועבר הכסף לטובת תושב החוץ, מצוי במדינת אמנה או בישראל
   

 3. הלקוח מילא את כל הסעיפים וחתם על טופס הצהרה בדבר "תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי מס הכנסה". (2513/02)

 

תשלום מע"מ בגין העברת תשלומים מתושב ישראל לתושב חוץ באמצעות הבנק 

העברת תשלום לתושב חוץ באמצעות הבנק בגין יבוא טובין בלתי מוחשיים ויבוא עיתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים, חייבת בתשלום מע"מ. תשלום זה, נגבה ע"י הבנק מחשבון המעביר במועד העברת התשלום לתושב החוץ. תשלום המע"מ יגבה ע"י הבנק גם במקרים בהם המעביר הציג לבנק חשבונית (חשבונית עצמית או חשבונית מרכזת), לפיה המע"מ בגין תשלום זה שולם על ידו. 

העברת כספי ירושה לתושב חוץ 

ככלל, העברת כספי ירושה לתושב חוץ שנעשית באמצעות הבנק, בהתאם לצוואתו של המוריש או לצו הירושה אינה חייבת בניכוי מס במקור. במקרה זה, המעביר נדרש לחתום על הצהרת המשלם ע"ג טופס 2513 "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור". 

במדינות שונות בעולם קיימים מיסי עזבון ומיסי ירושה (אשר תחולתם וספי המינימום שלהם משתנים ממדינה למדינה). לכן, לעיתים, תשלום כספי ירושה או קבלת כספי ירושה לתושבי חוץ או מתושב חוץ, בהתאמה, עשויים להיות חייבים בדיווח לרשויות המס באותן מדינות או חייבים בתשלום מס בגין קבלת כספים אלו. 

לכן, בעת תשלום כספי ירושה ליורש שהינו תושב חוץ, על הבנק לוודא, בין היתר, שהירושה דווחה כדין לרשויות המס במדינת התושבות של היורש. לצורך כך, היורש עשוי להידרש להציג אישור שהירושה דווחה כדין במדינת התושבות שלו. 

 

חשוב לדעת!

אם מדובר בהעברה שלא עומדת בכל התנאים שפורטו לעיל, יש להמציא אישור פרטני לניכוי מס במקור מפקיד השומה (לפי סעיף 2). אם לא הומצא אישור,ינוכה מס במקור מסכום ההעברה בשיעור של 25% או של מס חברות (בשנת 2022- 23%), בהתאם לזהות המקבל תושב החוץ.

מסמך זה נערך על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.

אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות הדין ו/או הוראות רשות המיסים בישראל.

המידע המפורט לעיל, הוא כללי ולא מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס. המידע המפורט לעיל לא מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את בנק דיסקונט לישראל בע"מ. על כל לקוח להתייעץ עם יועץ בנושא מיסים.

 

1 אם המוטב הוא חברה- מס חברות

 

לחצו כאן לחיפוש הסניף הקרוב אליכם