מיסוי

אישור ניכוי מס לשנת 2022

אפשר להפיק טופס 867 (אישור שנתי של ניכוי מס במקור) לשנת המס 2022, מ-20 במרץ 2023.

טופס 867 משקף את ההכנסות לצרכי מס ע"פ הוראות פקודת מס הכנסה והנחיות רשות המסים, בשנת המס, ואינו כולל הפסדים, ניכויים או זיכויים משנים קודמות.
עקב הבדלים בהגדרות החיקוקים השונים, יתכנו הבדלים בין המידע המוצג בטופס 867 לשנה פלונית לבין המידע המועבר לרשויות המס הזרות במסגרת ה-CRS.

 

הטופס מכיל:

  • 867 א'+ב' - אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים ומכשירים פיננסיים לא סחירים. הטופס קיים בשני נוסחים – נוסח ראשון במקרה שכל השותפים בחשבון הם חבר בני אדם (חברה, קופת גמל, שותפות רשומה, קרן נאמנות וכו'), ונוסח שני לכל השאר.
  • 867 ג' - אישור ניכוי מס במקור מדיבידנד וריבית מניירות ערך.
  • 867 ד' - אישור ניכוי מס במקור מריבית ורווחים אחרים מפקדונות ותוכניות חיסכון.
  • 867 ה' - אישור ניכוי מס במקור מדמי השאלה.
  • 867 ו' - אישור ניכוי מס במקור על הכנסות מקרן השקעות במקרקעין.

 

דגשים:

לקוחות עם מספר חשבונות עו"ש ו/או חשבון פיקדון מט"ח

בהפקת טופס 867, הטופס מופק עבור חשבון עו"ש. לכן, במקרים שבהם ללקוחות יש מספר חשבונות עו"ש ו/או במקרים שבהם ללקוחות יש חשבון פיקדון במט"ח (נספח לחשבון הראשי) או חשבונות מט"ח, יש להפיק לכל אחד מהחשבונות (לפי מספר חשבון ראשי או לפי מספר חשבון מט"ח, לפי העניין), טופס 867 בנפרד.

במקרים שבהם ללקוחות יש נספח לחשבון הראשי במטבע שונה (דוגמת פיקדון במט"ח), אפשר להפיק עבורם טופס 867 בסניף בלבד. לשם כך, יש להיכנס לחשבון העו"ש, לשלוף ממנו את מספר חשבון הנספח וממנו להפיק טופס 867 בהתאם להסבר מעלה.

אישור על חלוקת רווחים משותפויות נפט

לקוחות שמעוניינים בקבלת אישור על חלוקת רווחים משותפויות הנפט צריכים לפנות לסניף.

הודעת שגיאה

בהפקת טופס 867, בחלק מהחשבונות ייתכן שתופיע הודעת שגיאה. במקרה זה יש לפנות לסניף.

 

לחיפוש הסניף הקרוב >