העברת מידע לגופים פיננסים

הרשאה להעברת מידע על יתרת עו"ש לגופים פיננסים

  • בעל חשבון המעוניין בכך, יכול לתת הרשאה לבנק להעביר מידע על יתרת חשבון העו"ש שלו לגוף פיננסי מורשה ומפוקח ע"פ דין.
  • מתן ההרשאה יכול להתבצע בסניף, בטלפון ובאמצעות הערוצים הדיגיטליים (באזור "הפרופיל שלי").
  • בעת מתן ההרשאה יש לציין, בין היתר, את הגוף הפיננסי אליו יועבר המידע, תקופת ההרשאה, ותדירות העברת המידע.
  • בחשבון משותף נדרש בנוסף, להעביר לבנק אישור של כל השותפים בחשבון למתן ההרשאה להעברת המידע כאמור. להדפסת טופס אישור השותפים
  • בחשבון תאגיד יש למסור לבנק הודעה על קבלת החלטה בתאגיד למתן הרשאה להעברת המידע כאמור, בחתימת יו"ר הדירקטוריון ובאישור עו"ד. ניתן להעביר את ההודעה גם באמצעות פקס. להדפסת טופס קבלת החלטה בתאגיד למתן הרשאה להעברת מידע

יש לוודא מילוי של כל הנתונים הנדרשים בטופס.