תשלומי שכר ותשלומים שונים

חיסכו בזמן התשלום כבר שם!

תשלומי שכר ותשלומים שונים

העברה אוטומטית של תשלומי שכר ותשלומים נוספים

שידור התשלומים לבנק באמצעות תיבת דואר מאובטחת

מהות השירות

ביצוע תשלומי שכר ותשלומים שונים באופן אוטומטי. לצורך העברה מהירה ויעילה של התשלומים, ניתן להשתמש בתכנות ייעודיות הקיימות בעסק, או תכנה ייעודית שתותקן ע"י הבנק. התשלומים ישודרו לבנק באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ) שתוקצה לרשותך.

יכולות השירות

  • תשלומי שכר לעובדים
  • תשלומים שונים, כגון תשלומים לספקים

יתרונות השירות

  • קליטה ממוכנת של התשלומים
  • שידור התשלומים ישירות מתוכנת השכר שברשותך
  • הטבה בעמלות

תוכנת תשלומים

לקוחות שברשותם תוכנות ליצירת קובץ תשלומים כדוגמת: מיכפל, עוקץ, שיקלולית ועוד, יכולים להשתמש בתוכנה שברשותם לצורך שידור התשלומים לבנק.

לקוחות שאין ברשותם תוכנה לביצוע תשלומים, תסופק ע"י הבנק תכנה ייעודית - תוכנת מב"ת, ביצוע תשלומים באמצעות שירות זה מזכה בעמלות מופחתות באופן משמעותי על כל תשלום.

אופן שידור התשלומים לבנק

העברת תשלומי שכר/תשלומים שונים לבנק מתבצעת באמצעות תיבת דואר מאובטחת (תד"מ) ייעודית שהוקצתה לרשותך.

ההתחברות לתיבת הדואר מתבצעת על גבי תשתית האינטרנט.

תקציר אבטחת מידע

הצטרפות לשירות

יש להדפיס ולחתום על טפסי הרישום לתיבת דואר מאובטחת (תד"מ) וההצטרפות לשירות.

טפסים עבור תאגידים, חברות, אגודות שיתופיות ועמותות

טפסים עבור לקוחות פרטיים ושותפיות

פנו אל הסניף בו מתנהל חשבונכם בצירוף הטפסים החתומים ובקש להצטרף לשירות, קבל מהסניף קוד מעסיק.

לקוחות שברשותם אחת מתוכנות השכר הבאות: מיכפל, עוקץ, שיקלולית, חילן יכולים להמשיך להשתמש בתוכנות הללו ואינם נדרשים להוריד את התוכנה של הבנק (מב"ת- דיסקונט), אלא רק את תוכנת השידור לבנק (תד"מ).

לקבלת פרטים נוספים או תמיכה טכנית ותפעולית ניתן לפנות למוקד היחידה לתמיכה בלקוחות ממוחשבים:

בטל' 076-8056161

בכתובת Telem@discountbank.co.il

באמצעות מילוי טופס יצירת קשר 

מב"ת

הורדת תוכנת מב"ת ( להלן: "התוכנה") מאתר הבנק, למחשבו האישי של המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד.

התוכנה עומדת לרשות המשתמש באתר הבנק לצורך הורדתה כמו שהיא AS IS נכון למועד הורדת התוכנה.

הבנק לא יהיה אחראי כלפי המשתמש ו\או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים מכל מין וסוג. בין אם הם ישירים ובין אם הם עקיפים, בין אם הם צפויים ובין אם הם בלתי צפויים, לרבות אך מבלי למעט נזקים בגין אובדן מידע או שחזור תוכנה או מידע, זמן השבתה או אובדן רווחים או הכנסה, שיגרמו או שעלולים להיגרם מחמת כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם התוכנה והורדתה באמצעות אתר הבנק.

על המשתמש מוטלת האחריות לדאוג לכך שוירוסים או כל גורם אחר העלול לגרום נזק למחשבו האישי לא יחדרו למחשבו האישי של המשתמש ולבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

מודגש בזאת, כי לבנק אין כל אחריות בכל הקשור בתוכנה, ובכלל זה, לטיב התוכנה, איכותה רמתה ותוכנה לרבות המלל בו נעשה שימוש בתוכנה, נכונות המידע המתועד בתוכנה, דיוקו והתאמתו להוראות כל דין.

מובהר ומודגש במפורש, כי אין בהורדת התוכנה, על ידי המשתמש, מאתר הבנק למחשבו האישי משום רכישתו את זכויות הבעלות בתוכנה.