היתר לפי סעיף 49א' לחוק ניירות ערך, למתן שירותי מסחר בניירות ערך הנסחרים בבורסות בחו"ל

הבנק קיבל מאת יו"ר רשות ניירות ערך, היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך, בהתאם לתנאי ההיתר הכללי שפרסמה הרשות, למתן שירותי מסחר בניירות ערך הנסחרים בבורסות מחוץ לישראל.

היתר הרשות לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך ניתן לבנק בהסתמך על הצהרתו כי הוא תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות רישוי, התשמ"א – 1981.

פעילות הבנק אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.