בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין עמלות ליחיד/עסק קטן על ערבות בנקאית לתקופה לא קצובה