הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית ת"צ 39507-07-14 לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 27 בספטמבר 2020 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד השופטת אסתר שטמר) פסק דין המאשר את הסדר הפשרה בת"צ 39507-07-14 לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

הגדרת הקבוצה: כל לקוחות הבנק, אשר חשבונם היה מוגדר כחשבון סטודנט (או בשם דומה, כגון "אקדמיק", למעט קבוצות ההטבה "בוגרי תואר" ו-"אקדמיק תארים מתקדמים") וחשבונם חויב בעמלות בסכום או בשיעור העולה על אלה שהוצגו בתעריפון העמלות או בפרסומי הבנק, כל זאת החל מיום 1 ביולי 2008 עד יום 21 באוקטובר 2016.

התובעת הייצוגית: גב' מיה לפינר ומר יובל לפינר

באי כוח הקבוצה: עו"ד גיל רון, ועו"ד אהרן רבינוביץ, ממשרד גיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רח' ויצמן 32, תל אביב 6209105; מס' טלפון: 03-6967676; כתובת דואר אלקטרוני: office@ronlaw.co.il.

המשיב מיוצג על ידי עורכי הדין בעז פייל וגיתית רמות-אדלר ממשרד יגאל ארנון ושות'.

התביעה הייצוגית עוסקת בטענה כי הבנק גבה מבעלי חשבון סטודנט עמלות בסכומים ובשיעורים העולים על אלה שהוצגו בתעריפון, בנספח ההטבות לסטודנטים.

עיקרי הסדר הפשרה: הבנק ישיב לחברי הקבוצה שיעור של 95% מהסכום שנגבה מהם (מעבר לסכום שהיה על המשיב לגבות על פי השיעורים והתעריפים שהוצגו במועד הרלוונטי בנספח ההטבות), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 16%, בהתאם להוראות הבאות:

 

 • לקוחות חברי הקבוצה המנהלים חשבון אצל המשיב יקבלו את הסכום המגיע להם לחשבונם.
 • לקוחות חברי הקבוצה שאינם מנהלים חשבון אצל המשיב, וזכאים לסכום שעולה על 35 ₪, תישלח אליהם המחאה לפי כתובתם אצל המשיב.
 • לקוחות חברי הקבוצה שאינם מנהלים חשבון אצל המשיב וזכאים לסכום הנמוך מ-35 ₪, יהיו זכאים לפנות אל באי-כוח הקבוצה, ולהודיע להם כי הם מבקשים לקבל את הסכום המגיע להם. במקרה זה הם יהיו זכאים לקבל, באמצעות באי-כוח הקבוצה, את הסכום המגיע להם. חברי הקבוצה שלא יודיעו על רצונם לקבל סכום המגיע להם, הסכום יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים, בהתאם לסעיפים 20(ג)(2) ו-27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – "חוק תובענות ייצוגיות").
  גמול ושכר טרחה לתובעים המייצגים ולבאי כוחם: בגין סכום השבה של עד 5 מיליון ₪, גמול התובעים המייצגים יעמוד על 7% מסכום ההשבה בפועל, ושכר טרחת באי-כוח הקבוצה יעמוד על 20% מסכום ההשבה בפועל, הכל בצירוף מע"מ ככל שיחול. במידה שסכום ההשבה בפועל יהיה גבוה יותר, ייקבעו המדרגות הבאות: בגין סכום השבה של 5 מיליון ₪ נוספים, הגמול ושכר הטרחה יחד יעמדו על 15% מהסכום הנוסף; בגין סכום השבה נוסף של 10 מיליון הגמול ושכר הטרחה יחד יעמדו על 10% מהסכום הנוסף; ובגין כל סכום נוסף – 7.5%. לסכומים אלה יצורף מע"מ ככל שיחול. הגמול ושכר הטרחה יחולקו לפי היחס שקבעו התובעים המייצגים ובאי-כוח הקבוצה.
  הצדדים הסכימו כי רואה החשבון הממונה אשר מוסמך לאשר את ביצוע הסדר הפשרה הוא רו"ח צבי שיף ממשרד רו"ח זיו האפט, המשמש כמבקר החיצוני של הבנק.
  הנוסח המלא של ההסדר ופסק הדין הם המחייבים, ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו ובין הוראות ההסדר או פסק הדין - הוראות ההסדר ופסק הדין יגברו.
  פסק הדין והנוסח המלא של ההסדר מוצגים בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן אצל באי-כוח הקבוצה, ובאתר האינטרנט של באי-כוח הקבוצה בכתובת www.ronlaw.co.il.
  נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

 

לתשומת ליבך

 • בחשבונות סגורים, במידה וההחזר כולל החזר של עמלות ני"ע בוצע ניכוי מס מעמלות ני"ע שהוחזרו. המכתב שנשלח עם השיק כולל אישור ניכוי מס במקור.