הודעה בדבר פשרה במחוזי י"ם ת"צ 30919-04-10

הודעת עדכון לקוחות בדבר הסכם פשרה

  1. במסגרת הסכם פשרה שהושג בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד מספר בנקים, הוסכם כי הבנקים יפעלו למחיקת משכונות ומשכנתאות שנרשמו לאחר יום 23.6.1994 ועד ליום 28.1.2017, אשר החיובים שלשמן נרשמו נפרעו בהתאם לסעיף 9א' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), (התשמ"א-1981) וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הפיקוח על הבנקים. ככל שהבנקים יאתרו משכנתאות ומשכונות רשומים בגין חיובים שנפרעו, הבנקים יפעלו למחיקתם ללא צורך בפניה מצד הלקוחות אל הבנקים.
  2. בכל הנוגע להלוואות שייפרעו בהתאם לסעיף 9א' לחוק הבנקאות ולאחר יום 28.01.17, הבנקים מתחייבים לפעול ככל הנדרש לצורך ביטול המשכונות והמשכנתאות שנרשמו לטובתם להבטחת הלוואות אלה (ובכלל זה גם שליחת מסמכי ביטול שעבודים לרשם המשכונות ו/או ללשכת רישום המקרקעין, ככל שיידרש), ולוודא שאכן יינקטו על ידם הפעולות לצורך מחיקתם, בהתאם לעמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות. כל זאת, עד לחקיקת התיקון לסעיף 9א' לחוק הבנקאות. מן המועד בו ייכנס התיקון לתוקף, ינהגו הבנקים בהתאם להוראותיו.
  3. בנקים אשר בהם הלקוח חתום על הסכם "מסגרת הלוואה" או "מסגרת אשראי" או "מסגרת משכנתה" כאשר הסכמים אלו נחתמו למטרת קבלת הלוואה לדיור כהגדרתה בנוהל בנקאי תקין 451, התחייבו כי ייעשה שימוש במשכנתה או במשכון הקיימים רק עד 6 חודשים מיום סילוק כלל החיובים שהובטחו באמצעותם. לאחר מכן יפעל הבנק למחיקת שעבוד כאמור, אלא אם ביקש הלקוח בכתב, מעבר לאמור בהסכם ההלוואה ושלא במעמד נטילת ההלוואה, להותיר את המסגרת על כנה ונענה בחיוב. להסרת ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו במקרים בהם שועבד הנכס בגין הלוואות מסגרת ו/או מסגרת אשראי עבור פעילות עסקית/מסחרית או פעילות שוטפת אחרת של הלקוח (כגון רכישת ני"ע, מסגרת אשראי לטובת פעילות עסקית/מסחרית ועוד).
  4. במקרה שלקוח גורר את המשכנתה או המשכון לנכס אחר, הבנק יאפשר מחיקה של המשכנתה או המשכון הקיימים. לשם כך התחייבו הבנקים למסור את כל המסמכים הנדרשים לצורך מחיקת השעבוד כאמור, ללקוח או למי מטעמו, וכן טופס הסבר אשר יפנה למרשם הרלבנטי.