החלטה המאשרת תובענה כייצוגית בעניין עמלות ליחיד/עסק קטן על ערבות בנקאית לתקופה לא קצובה