חיסכון והשקעות

פקדונות בריבית קבועה

להיות בצד הבטוח

Deposit
שם החיסכון תקופת ההפקדה סכום ההפקדה תנאי ריבית תחנות יציאה

הערות משפטיות:

  • מידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי.
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת.
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תדחה הפעילות ליום העסקים הבא.
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות, תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא.
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס.
  • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט.
  • אם ניתנה הטבה היא בתוקף עד תאריך הפירעון של הפיקדון. בעת חידוש הפיקדון לא ניתנת הטבה.