מידע כללי

אחריות הבנק ואבטחת מידע

האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו שהם - As is - נכון לרגע זה.

השימוש באתר ובמידע ייעשה על אחריותך הבלעדית.
בכלל זה, כל החלטה שתקבל ביחס למידע באתר או בהתבסס עליו הינה באחריותך המלאה בלבד.

הבנק אינו נושא באחריות לכל נזק הנובע מאי-קבלת מידע ששיגרת למחשבי הבנק באמצעות האתר, או מאי-היענות לפניותיך באמצעות האתר, או משיבוש במידע, שהוא תוצאת כשל במערכות המחשוב שלך - או לנזק שעלול להיגרם לכם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר וכן לכל הפסד או תוצאה של אי קיום תנאי שימוש אלה.
  
עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך
וכן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת אמצעי הגישה למערכת. למידע נוסף 

בנוסף, השימוש באינטרנט חשוף לתקלות ולסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור.
לפיכך, לא ישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בפעולת האתר ו/או בהעברת הנתונים ו/או בקליטת הוראות הלקוח ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר.

 

שינויים באתר והפסקת פעולתו

אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש את מבנה האתר, מראהו ועיצובו,
את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר.
בנוסף, אנו רשאים להפסיק בכל עת את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט.
אנו רשאים בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה.