משכנתאות

מילון מונחי משכנתא

מצטערים, אין מונחים באות זו

המונח לא נמצא

אישור זכויות

אישור זכויות הינו מסמך המונפק ע"י  מינהל מקרקעי ישראל או גורם משכן המפרט את הזכויות הרשומות לגבי נכס מקרקעין מסוים כגון: בעלי הנכס, שיעבודים, עיקולים שנרשמו לגבי הנכס וכדומה.                 
 

אישור על תשלום הון עצמי

אישור ממוכר הנכס על תשלום שביצע הקונה למוכר ממקורות עצמיים של הקונה.

בטוחת מקרקעין

רישום משפטי של שיעבוד על נכס או על זכות, המבטיח כי בעל הבטוחה יוכל להיפרע מאותו נכס/ זכות במקרה של הפרת הסכם ההלוואה.

בעלות

הזכות הראשונית במקרקעין. בעלי המקרקעין יכולים להשתמש במקרקעין ולמכור אותם כרצונם. על פי הפסיקה בעלות "טהורה" הינה רק זכות בעלות הרשומה על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין.

בולט

תקופה מוגדרת בהסכם ההלוואה בה לא משולם החזר כלשהו על חשבון ההלוואה ובתום התקופה משולמת הקרן והריבית בתשלום אחד.

גורם משכן

גורם משכן הינו חברה קבלנית אשר הותר לה על ידי מדינת ישראל (מינהל מקרקעי ישראל) לערוך ספרי רישום מקרקעין על פרוייקט שבנתה, ואשר טרם הושלמו בו הליכי הרישום בטאבו. ברוב המקרים כאשר על קרקע של המדינה או קרקע פרטית נבנה פרויקט ע"י חברה קבלנית, ניהול רישום הזכויות במקרקעין מבוצע ע"י הגורם המשכן. הגורם המשכן מטפל ברישום הזכויות על שם בעלי היחידות וכן בכל הרישומים לגבי המקרקעין כגון רישום הפרויקט בטאבו ובמינהל מקרקעי ישראל, הנפקת אישורי זכויות ומתן כתבי התחייבויות לבנקים.

גרייס

תקופה מוגדרת בהסכם ההלוואה, בה משולם החזר רק בגין הריבית בהלוואה ותשלום הקרן נדחה לאחר תום התקופה.

גרירת הלוואה

החלפת הנכס המשמש כבטוחה להלוואה, בנכס אחר תוך רישום שיעבוד חדש להבטחת ההלוואה על הנכס החדש.

הודעת משכון

מסמך רשמי על פיו ניתן לרשום שיעבוד על זכויות, בין היתר זכויות בנכס מקרקעין כאשר הלווה לא רשום כבעלים של הנכס וכאשר לא ניתן לרשום משכנתא לטובת הבנק. רישום משכון זכויות נעשה באמצעות הגשת הודעת משכון לרשם המשכונות (ניתן לבצע את הרישום באמצעות הבנק (כרוך בעמלה) או באופן אישי במידה והלקוח בוחר לרשום עצמאית.

הסבת ערבות

הסכמה של בנק או חברת הביטוח שהפיקו את ערבות חוק המכר כי במקרה של מימוש הערבות הכספים יועברו לטובת הבנק שהעמיד הלוואה לקונה.

הסכם מסגרת

הסכם המגדיר את גובה ותנאי מסגרת האשראי שמוכן הבנק להעמיד ללווה בכפוף לקבלת בטחונות לשביעות רצונו.

הסכם משיכה ממסגרת

הסכם המגדיר את סכום ותנאי ההלוואה שיעמיד הבנק ללווה מתוך המסגרת שאושרה ללווה.

הערת אזהרה

הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין לגבי נכס, על מנת להזהיר צדדי ג' המתעניינים בנכס כי קיימות זכויות נוספות בנכס, מעבר לזכות הבעלים. הערת האזהרה הנפוצה בהקשר הבנק היא הערה על כך שנעשתה עסקה וזכויות המוכר נמכרו למי שלטובתו רשומה ההערה. הערה נרשמת בד"כ בהקשרי משכנתא גם לזכות הבנק ומעידה על מימון שנתן הבנק לרוכש בעסקה.

התחייבות לרישום משכנתא

מסמך עליו חותם בעל הזכויות במקרקעין לטובת הבנק ובו מתחייב לרשום משכנתא לטובת הבנק. ההתחייבות ניתנת כאשר לא נרשמת משכנתא לטובת הבנק עם ביצוע ההלוואה. על יסוד כתב ההתחייבות ניתן לרשום הערת אזהרה לטובת הבנק. 

התחייבות עו"ד

מסמך עליו חותם עו"ד של הלווה ובו הוא מתחייב למועד לרישום משכנתא לטובת הבנק או להמציא התחייבות לרישום משכנתא בתקופה הנקובה בהתחייבות.

ויתור זכויות בן זוג

טופס עליו חותם בן הזוג של המוכר או הרוכש בו מצהיר כי אין לו זכויות בנכס ולא תהיה לו כל טענה כלפי השעבוד הנרשם לטובת הבנק. 

חכירה

זכות שכירות לזמן העולה על חמש שנים. תקופת החכירה מוגדרת בהסכם החכירה.
בהסכמים הנפוצים בישראל תקופת החכירה הינה ל- 49 שנים, 99 שנים, או 3 שנים (במגזר החקלאי). שכירות של למעלה מעשרים וחמש שנה, הינה "חכירה לדורות".

טאבו או לשכת רישום מקרקעין

לשכת רישום מקרקעין (טאבו) הינה גוף ממשלתי בו מתנהל הרישום הרשמי של זכויות בפנקסי המקרקעין.
לשכת רישום המקרקעין מאפשרת לציבור הרחב לעיין ברישומי פנקסי המקרקעין על גבי תדפיס המכונה "נסח טאבו".
בנוסף לזכות הבעלות (או החכירה) נרשמות בנסח זכויות נוספות במקרקעין אם קיימות כגון: שכירות, זיקת הנאה,
עסקאות מקרקעין, החלטות בית משפט בנוגע למקרקעין, רישומי הערות אזהרה, עיקולים, הערות לטובת רשות העתיקות וכד'.

יפוי כח נוטריוני

יפוי כח הנחתם בפני נוטריון המאשר את חתימות מייפי הכח. יפוי הכח נועד לאפשר לבנק ו/או לגורם אחר, לפעול ולבצע פעולות שונות  בנוגע לנכס לרבות רישומו על שם הלווים יחד עם רישום שעבוד לטובת הבנק. 

לוח שפיצר

החזר הקרן והריבית בהלוואה מבוצע בתשלומים חודשיים קבועים (בהלוואה צמודת מדד ההחזר החודשי הקבוע צמוד למדד), כאשר רכיב הריבית הולך ופוחת בכל תשלום בעוד רכיב הקרן הולך ועולה. כך, סך כל התשלום החודשי נותר ללא שינוי. עם זאת, בריביות משתנות עשוי התשלום החודשי הקבוע להשתנות בהתאם לריביות.

מכתב החרגה

מכתב המוצא ע"י בעל השעבוד, שלפיו הוא מסכים כי חלק ספציפי מאותו הנכס המשועבד לו, אינו נכלל בשעבוד.

מכתב כוונות

מסמך המונפק ע"י בעל שעבוד קודם בנכס (בד"כ גוף מממן כבנק או חברת ביטוח) ובו מציין כי אם תשולם לו עד התאריך הנקוב במכתב יתרת החוב המפורטת,  לא תהיה לו התנגדות להסרת השעבוד הרשום לטובתו מהנכס.

ממ"י - מינהל מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל הינו גוף ממשלתי המנהל חלק גדול מהמקרקעין במדינה, שבבעלות מדינת ישראל וגופים ציבוריים-לאומיים כגון קרן קיימת לישראל,
הסוכנות היהודית ועוד, ושאינן רשומות בטאבו. פעמים רבות רישום הזכויות הפרטני מתבצע במינהל מקרקעי ישראל ולא בטאבו.

מס רכישה

מס המוטל על רוכש נכס מקרקעין לפי שיעור הקבוע בחוק.

מס שבח

מס המוטל על מוכר נכס מקרקעין בגין הרווח שהפיק, בשל עליית שוויו של הנכס בהשוואה למועד רכישתו.

מספרי גוש וחלקה

קוד מספרי לזיהוי נכס מקרקעין בישראל.
שטחה של המדינה מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות/ מגרשים.

משכון רגיל

שעבוד זכויות הלווה בנכס.

משכון משולש

שעבוד זכויות הן של הלווה בנכס כבטוחה לפרעון הלוואה (מכח ההסכם עם המוכר) והן של זכויות המוכר בנכס (מכח הסכם חכירה או הסכם עם הגורם המשכן) כבטוחה לפרעון ההלוואה. 

משכנתא מדרגה שנייה

משכנתא נוספת, שנרשמת על אותו נכס לטובת גורם אחר מלבד הבנק ודרגתה פחותה מזו של משכנתא בדרגה ראשונה.בעת מימוש הנכס,
יקבל בעל המשכנתא בדרגה ראשונה את מלוא הסכום שבעל החוב חייב לו מתוך כספי המימוש, ורק לאחר מכן יקבל בעל המשכנתא מדרגה שניה את המגיע לו מהסכום הנותר.

נסח טאבו

אישור זכויות רשמי המונפק על ידי לשכת רישום המקרקעין (טאבו) מכונה "נסח טאבו" או בקיצור "נסח"' ומשמש לזיהוי נכס מקרקעין. כפי שפורט לעיל, בנסח רשומים בעלי הנכס, שיעבודים על הנכס, עיקולים, הערות אזהרה בדבר זכויות נוספות בנכס, חכירה, זיקת הנאה.

ערבות חוק מכר

ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח הניתנת עפ"י חוק, ע"י מוכר דירה מיד ראשונה (בד"כ קבלן) לרוכש. בין היתר הערבות מבטיחה החזרת כל הכספים ששילם הקונה למוכר, על חשבון מחיר הדירה במקרה שהמוכר לא יכול להעביר לקונה חזקה ובעלות או זכות אחרת בדירה, מחמת עיקול, צו כינוס נכסים, צו פירוק שניתנו כנגד המוכר או נגד בעל המקרקעין.

פרי פסו

דרגה שווה. ניתן לשעבד מקרקעין לשני גורמים והשעבוד יכול להיעשות בדרגות שונות או בדרגות שוות. אם המשכנתא נרשמה בדרגה שווה לשני הגורמים (פרי פסו), בעת מימוש הנכס, החוב יפרע לכל אחד מהגורמים באופן יחסי לגובה החוב לכל אחד מהם.

פרצלציה או חלוקה

פעולה לקביעת תחומה של קרקע שעדיין לא הוסדרה. חלוקתה של הקרקע לחלקות משנה מבוצעת ע"י מודד מוסמך
ששמו נכלל ברשימת האדריכלים של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואשר בעלי הקרקע שכרו את שירותיו לצורך זה.
המטרה היא שבסופו של התהליך כל נכס (דירה או בית) יירשם ב"נסח" נפרד. בסיום הפרצלציה עובר רישום הזכויות
על פי רוב באופן בלעדי ללשכת רישום המקרקעין.

צו רישום בית משותף ותקנון בית משותף

מסמך המגדיר את אופן רישום הזכויות בעת רישום בניין בית משותף. המסמך מגדיר את שטח הדירה,
ההצמדות של הדירה (מחסן, חניה).
התקנון מגדיר את מערכת היחסים בין בעלי הזכויות במקרקעין בהיבט של שימושים אסורים, זכויות בניה,
שמירה על אופי הבניין וכדומה.

רשות הפיתוח

רשות הפיתוח הינה גוף  המנהל את האדמות אשר הופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת השחרור וקרקעות אשר הופקעו עפ"י חוק.
כיום נחשבות האדמות בבעלות רשות הפיתוח כחלק מאדמות  המדינה והן מנוהלות על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

רשם משכונות

רשם המשכונות הינו גוף ממשלתי, האחראי על רישום שיעבודים. כאשר לא ניתן לרשום את השיעבוד על המקרקעין (היינו: לרשום משכנתא),
ושמים שיעבוד על הזכות החוזית של הלווה להירשם כבעלים של הנכס בעתיד. במקרה כזה נרשם השיעבוד (המכונה משכון) ברשם המשכונות על שמו של בעל הזכות.

שומת מס

טופס בו מדווח עוסק מורשה (לקוח עצמאי) על הכנסתו לרשויות המס. פירוט הנתונים העיקריים בשומה כולל : מחזור עסקי, הכנסת הנישום החייבת במס, ותשלומי המיסים שמועברים לרשויות המס.

שטר מכר

מסמך רשמי המעיד על העברת זכויות במקרקעין.
אם הוגש חתום ללשכת רישום המקרקעין יבצע רשם המקרקעין העברת זכויות.

שטר משכנתא

מסמך רשמי שבחתימה עליו משעבד בעל המקרקעין או החוכר את זכותו בקרקע ומכוחו נרשמת משכנתא לטובת הבנק,
כבטוחה לקבלת הלוואה. משכנתא היא הבטוחה הטובה ביותר עבור הבנק.

שכירות

הזכות להשתמש במקרקעין לזמן מוגבל (בד"כ זמן קצר).
 

מצטערים, אין מונחים באות זו

המונח לא נמצא