קבוצת דיסקונט

הצהרת עקרונות

עקרונות הממשל התאגידי

 

העקרונות המנחים את פעילות קבוצת דיסקונט

מסמך זה נועד להציג את עקרונות הממשל התאגידי (Corporate Governance Principles), המנחים את פעילות קבוצת דיסקונט, במטרה להבטיח, כי הקבוצה תנהל את סיכוניה בצורה ראויה ומועילה, תשיא את רווחיה לטובת בעלי מניותיה ותפעל לשמירת האינטרסים של ציבור לקוחותיה.

עקרונות הממשל התאגידי משקפים את תפישתה של קבוצת דיסקונט, בכל הנוגע לערכי הקבוצה, לתהליכי קבלת החלטות, ניהול סיכונים ותהליכי בקרה ופיקוח ראויים ונאותים.
כללי הממשל התאגידי מבוססים על עיקרון הפרדת סמכויות בין הדירקטוריון, אשר תפקידו לקבוע את האסטרטגיה והמדיניות ולפקח על פעילות ההנהלה, אשר אחראית על הניהול השוטף בהתאם למדיניות, שנקבעה ע"י הדירקטוריון.

עקרונות הממשל התאגידי המפורטים במסמך זה מבוססים על הנחיות באזל II בעניין חיזוק הממשל התאגידי בתאגידים בנקאיים ועל המלצות "ועדת גושן" בעניין ממשל תאגידי, והם באים להוסיף על כללי הממשל התאגידי, החלים על הקבוצה, מכוח הוראות הדין והרגולציה, לרבות חוק החברות והוראות ניהול בנקאי תקין.

העקרונות המפורטים במסמך זה, מבוססים על קוד ממשל תאגידי מפורט יותר, אשר אושר ע"י דירקטוריון בנק דיסקונט
(להלן: "הבנק" ו"הדירקטוריון" לפי העניין). הבנק פועל לעדכון ולאימוץ נהלים, אשר ישקפו את העקרונות המפורטים במסמך זה.

 

  לצפייה בהצהרת עקרונות ממשל תאגידי בקבוצת דיסקונט

 

 לקריאת הקוד האתי של דיסקונט לחצו כאן