קבוצת דיסקונט

אסיפות כלליות

הודעה מקדימה על כינוס אסיפה

מצ"ב הודעה מקדימה שהוגשה בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941, על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, כפי שפורסמה בדיווח מיידי שהגיש הבנק ביום 27 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-032499), המתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

 הודעה מקדימה

 

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ג', 28 בפברואר 2023 בשעה 12:30. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ד', 1 במרס 2023 בשעה 12:30. הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 23 בינואר 2023 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת  www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (אסמכתא מספר: 2023-01-010734).

דו"ח זימון אסיפה

כתב הצבעה

 

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ג', 2 באוגוסט 2022 בשעה 12:30. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ד', 3 באוגוסט 2022 בשעה 12:30.
הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 27 ביוני 2022 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת  www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il  (מספר אסמכתא: 2022 -01- 079594).

 דו"ח זימון אסיפה

 כתב הצבעה

 הצהרות מועמדים

 

הודעה מקדימה על כינוס אסיפה

מצ"ב הודעה מקדימה שהוגשה בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941, על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, כפי שפורסמה בדיווח מיידי שהגיש הבנק ביום 22 במאי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-061942), המתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

 הודעה מקדימה

 

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום א', 23 במאי 2021 בשעה 12:30. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ב', 24 במאי 2021 בשעה 12:30.
הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 13 באפריל 2021 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il  (מספר אסמכתא: 2021-01-062766).

 דו"ח זימון אסיפה

 כתב הצבעה

 הצהרות מועמדים

 

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ג', 4 באוגוסט 2020 בשעה 12:30. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ד', 5 באוגוסט 2020 בשעה 12:30.

 

הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 29 ביוני 2020 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (אסמכתא מספר: 2020-01-060406).
 

 דוח זימון אסיפה

 כתב הצבעה

 

הודעה מקדימה על כינוס אסיפה

מצ"ב הודעה מקדימה שהוגשה בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941, על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, כפי שפורסמה בדיווח מיידי שהגיש הבנק ביום 26 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-046669), המתפרסם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

 הודעה מקדימה

 

דוח זימון אסיפה מיוחדת לבעלי מניות 

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ד', 18 במרץ 2020 בשעה 12:30. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ה', 19 במרץ 2020, בשעה 12:00. 

הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 11 בפברואר 2020 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (אסמכתא מספר: 2020-01-012694). דוח משלים על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 24 בפברואר 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-015592).

דוח זימון אסיפה

 

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ב', 16 בספטמבר 2019 בשעה 12:30. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ב',23 בספטמבר 2019, בשעה 12:30..

הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 12 באוגוסט 2019 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובתwww.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (אסמכתא מספר: 2019-01-083503).

 הודעה מקדימה

 

הודעה מקדימה על כינוס אסיפה

מצ"ב הודעה מקדימה שהוגשה בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941 על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, כפי שפורסמה בדיווח מיידי שהגיש הבנק ביום 9 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-058971), המתפרסם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

 הודעה מקדימה

 

הודעה לבעלי מניות על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ביום רביעי, 3 באפריל 2019

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום רביעי, ה-3 באפריל 2019 בשעה 14:00.

האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום חמישי, ה-4 באפריל 2019 בשעה 14:00.

הדוח המלא פורסם על ידי הבנק ביום 27 בפברואר 2019 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (אסמכתא מס': 2019-01-017631).

דו"ח זימון אסיפה

כתב הצבעה

 

הודעה לבעלי מניות על כינוס אסיפה כללית ביום חמישי, 7 ביוני 2018

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ה', ה-7 ביוני 2018 בשעה 14:00. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום א', ה-10 ביוני 2018 בשעה 14:00.

הדוח המלא על נספחיו פורסם על ידי הבנק ביום 2 במאי 2018 באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (אסמכתא מס': 2018-01-043495)

 דו"ח זימון אסיפה

 

 

הודעה מקדימה על כינוס אסיפה

מצ"ב הודעה מקדימה שהוגשה בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941 על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, כפי שפורסמה בדיווח מיידי שהגיש הבנק ביום 25 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023538), המתפרסם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

 הודעה מקדימה

 

הודעה לבעלי מניות על כינוס אסיפה כללית ביום שלישי, 8 באוגוסט 2017

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ג', ה-8 באוגוסט 2017, בשעה 14:00. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ד', ה-9 באוגוסט 2017 בשעה 16:30.

 דו"ח זימון אסיפה

 כתב הצבעה

 הצהרות מועמדים

 דו"ח משלים

 

הודעה מקדימה על כינוס אסיפה

מצ"ב הודעה מקדימה שהוגשה בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941 על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, כפי שפורסמה בדיווח מיידי שהגיש הבנק ביום 1 ביוני 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-056019), המתפרסם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

 הודעה מקדימה

 

הודעה לבעלי מניות על כינוס אסיפה כללית ביום שלישי, 8 בנובמבר 2016

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום ג', 8 בנובמבר 2016 בשעה 12:00. האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום ד', 9 בנובמבר 2016 בשעה 10:00.

 

 טופס הודעה על זימון אסיפה

 כתב הצבעה

 

הודעה לבעלי מניות על כינוס אסיפה כללית ביום רביעי, 2 בדצמבר 2015

ניתנת בזאת הודעה על כינוסה של אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק שתתקיים ביום רביעי, 02 בדצמבר 2015, בשעה 13:00 ("האסיפה"). האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל-אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום חמישי, 03 בדצמבר 2015, באותו מקום ובאותה השעה.

 

 טופס הודעה על זימון אסיפה

 כתב הצבעה

 

הודעה לבעלי מניות על כינוס אסיפה כללית ביום שלישי, 31 במרץ 2015

ניתנת בזאת הודעה על כינוסה של אסיפה כללית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק, שתתקיים ביום שלישי, 31 במרץ 2015, בשעה 12:00 ("האסיפה"). האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 תל אביב (קומה 17). מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום רביעי, 1 באפריל 2015, באותו מקום ובאותה השעה.

Switch to plain text editor מידע נוסף אודות מבני קלט מבנה טקסט Content Edit מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית. לשונית 3 לשונית 4 לשונית 5 לשונית 6

Switch to plain text editor מידע נוסף אודות מבני קלט מבנה טקסט Content Edit מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.