קבוצת דיסקונט

מידע כללי

פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים אנו מביאים לידיעתכם כי ביום 19.09.2012 נתן בית המשפט העליון פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים. 

בערעור על פסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים בעניין קיומם של סעיפים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ.

 פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים

 

קיומם של סעיפים מקפחים בחוזה

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים אנו מביאים לידיעתכם כי בית המשפט העליון נתן ביום 18.02.2010 פסק דין בערעורים שהוגשו לפניו על פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים מיום 10.06.2004 בעניין קיומם של סעיפים מקפחים בחוזה "התנאים הכלליים לניהול חשבונות / פקדונות" של בנק לאומי לישראל בע"מ.

 ע"א 6916/04 ע"א 7680/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה

 

שינוי או ביטול של תנאים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים אנו מביאים לידיעתכם כי בית הדין לחוזים אחידים נתן ביום 05.05.2009 פסק דין בבקשה לבטל או לשנות תנאים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ והורה על ביטול או שינויים של סעיפים בחוזה זה. על חלק מקביעותיו של בית הדין ערער הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ.

 חא(י-ם) 8002/2 המפקח על הבנקים נ`הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ