קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2015

דוחות כספיים לשנת 2015

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

דו"ח תקופתי

גילויים פיקוחיים נוספים

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2015

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2015

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2015