חיסכון והשקעות

מיסוי תוכניות חיסכון ופקדונות

מה המס על תוכניות החיסכון והפקדונות שלכם1?

ככלל, לצורכי מיסוי הכנסות ריבית מתוכניות חסכון ופיקדונות ("תוכניות") בבעלות יחידים, יש להבחין ביו שני סוגי תוכניות:

 1. תוכנית צמודה - תוכנית במט"ח או צמודה למט"ח או שהקרן שלה כולה צמודה לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן  לאורך כל תקופת החיסכון. 
  ככלל שיעור המס שינוכה במקור ע"י הבנק על הכנסות מריבית (כולל הפרשי הצמדה והפרשי שער על מרכיב הריבית) בתוכנית צמודה הוא 25%. הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין,  בעקבות הצמדה של קרן התוכנית, יהיו פטורים ממס.
   
 2. תוכנית לא צמודה - תוכנית שאינה עונה להגדרה תוכנית צמודה. לדוגמה, פיקדון שקלי לא צמוד למדד, פיקדון שקלי שצמוד למחצית משיעור עליית המדד או פקדון שקלי שצמוד למלוא שיעור עליית המדד - למחצית מתקופת הפיקדון בלבד. 
  ככלל, שיעור המס שינוכה במקור ע"י הבנק על כל ההכנסה מהתוכנית (מרכיב הריבית ובין היתר, הפרשי הצמדה או שער, על מרכיב הריבית, והפרשי הצמדה או שער חלקיים, על מרכיב הקרן) הוא 15%.
   
 3. חשוב לדעת שכאשר שיעור עליית המדד או השינוי במט"ח הוא שלילי בעקבות  ההצמדה לקרן התוכנית , סכום זה לא יופחת מסכום הריבית בחישוב המס. כלומר, סכום ההכנסה החייבת במס יהיה סכום הריבית לפני שהפחתנו את רכיב ההצמדה השלילי בעקבות ההצמדה לקרן התוכנית. בנוסף, בפיקדון שיש בו הבטחת קרן, וניתנה תשואה בשל הבטחת קרן (זה נקרא: "התשואה הנוספת"), התשואה הנוספת החיובית תחושב כהכנסות ריבית לצורכי ניכוי מס במקור.
   
 4. המס במקור מהכנסות מפקדון שהנו בבעלות מספר יחידים בעלי סיווג מס שוני (לדוגמה, תושב ישראל ותושב חוץ), יהיה בשיעור הגבוה ביותר שחל על מי מבעלי החשבון. 
   

שיעור ניכוי מס במקור עבור הכנסות מתוכניות שנפתחו עד ליום 31.12.2011 ונפרעו החל מה- 01.01.2012, יחושב ליניארית  באופן הבא:

 

תוכניות שנפתחו לפני ה- 08.05.2000

 

 

מיסוי תוכנית חיסכון שנפתחו לפני ה-08/05/2000
תקופת צמיחת הריבית שיעור ניכוי תוכנית צמודה שיעור ניכוי תוכנית לא צמודה

החל מיום פתיחת התוכנית ועד לתחנת היציאה הראשונה2  לאחר ה- 31.12.02

0% 0%

החל מתחנת היציאה הראשונה2, לאחר ה- 31.12.02 ועד לתחנת היציאה הראשונה לאחר ה- 31.12.05

15%

10%

החל מתחנת היציאה הראשונה2 לאחר ה- 31.12.05 ועד לתחנת היציאה הראשונה לאחר ה- 31.12.11

20%

15%

החל מתחנת היציאה הראשונה2 שלאחר 31.12.11 ואילך

25% 15%

 

 

תוכניות שנפתחו מה- 08.05.2000 ולפני ה- 10.08.2005

פיקדון או תוכנית חסכון שנפתחו מה- 08.05.2000 ולפני ה- 10.08.2005
תקופת צמיחת הריבית שיעור ניכוי תוכנית צמודה שיעור ניכוי תוכנית לא צמודה

החל מיום פתיחת התוכנית ועד ל- 31.12.02

0% 0%

החל מיום 01.01.2003 ועד לתחנת היציאה הראשונה2 לאחר ה- 31.12.05

15%

10%

החל מתחנת היציאה הראשונה2 לאחר ה- 31.12.05 ועד לתחנת היציאה הראשונה שלאחר ה- 31.12.11

20%

15%

החל מתחנת היציאה הראשונה2 לאחר ה- 31.12.11

25% 15%

 

 

תוכניות שנפתחו מה- 10.08.2005 ולפני ה- 06.12.2011

מיסוי תוכנית חיסכון שנפתחו לפני ה-08/05/2000
תקופת צמיחת הריבית שיעור ניכוי תוכנית צמודה שיעור ניכוי תוכנית לא צמודה

החל מיום פתיחת התוכנית ועד ל- 31.12.05

15% 10%

החל מ- 01.01.2006 ועד לתחנת היציאה הראשונה2 לאחר  ה-31.12.11

20%

15%

החל מתחנת היציאה הראשונה2 לאחר ה- 31.12.11

25%

15%

 

 

שיעור ניכוי המס במקור על ריבית שנצברה בשלר תוכנית צמודה שנפתחה  החל מה- 6.12.2011 יחושב באופן ליניארי,  באופן הבא:

על ריבית שנצברה עד ל- יום 31.12.2011, יחול מס בשיעור של 20%
על ריבית שנצברה החל מ- 01.01.2012, יחול מס בשיעור של 25

 

לתשומת לבכם:

1האמור בדף זה מתייחס ליחידים בלבד ולחשבונות שכל השותפים בהם הנם יחידים.
2תחנת היציאה הראשונה הינה המועד בו ניתן למשוך כספים מהתוכנית (גם אם לא נמשכו בפועל באותו מועד) לראשונה, מבלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, והכל כפי שהוגדר בתנאי הפיקדון או תוכנית החיסכון.
"הרעה" בתנאי הפיקדון או תוכנית החיסכון תחשב מצב שבו משיכת הסכומים בתחנת היציאה הראשונה האפשרית, לפי תנאי הפיקדון או תוכנית החיסכון, כרוכה בהרעה בזכות לריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים כפי שנצברו לאותו מועד (הרעה לאחור). במצב בו קיימת הרעה לאחור, כאמור, לא יחשב מועד זה לתחנת היציאה הראשונה. 

 

מסמך זה נערך על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות הדין ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
המידע המפורט לעיל, הנו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס. המידע המפורט לעיל אינו תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את בנק דיסקונט לישראל בע"מ. על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מיסים בהתאם לנתוניו הוא.