מידע כללי

עמלות - שירות מסלולים

מסלולי עמלות בחשבון עו"ש - לקוח יחיד/עסק קטן

נבקש להביא לידיעתך, כי באפשרותך להצטרף לאחד משני מסלולי עמלות בחשבון העו"ש:

 

א. מסלולי עמלות בחשבון עו"ש

 1. באפשרותך להצטרף לאחד משני מסלולי עמלות בחשבון עו"ש:

מסלול בסיסי בפיקוח: הכולל  עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר במהלך תקופה של חודש.

           עלות המסלול – 9 ₪ לחודש

מסלול מורחב: הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר במהלך תקופה של חודש. 

עלות המסלול – 25 ₪ לחודש

להלן יקראו המסלולים הנ"ל-  "המסלול".

 

 1. הפעולות הכלולות במסלול הינן כמפורט להלן:

פעולות על ידי פקיד - פעולות כמפורט להלן, הנעשות על ידי פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש: הפקדת מזומן; משיכת מזומן; הפקה ומסירת  תדפיס לבקשת לקוח; העברה או הפקדה לחשבון אחר; פדיון צ'ק (לרבות משיכה בצ'ק עצמי); הפקדת צ'ק (לכל קבוצת צ'קים- עד 20 צ'קים); תשלום שובר; פריטת מזומן.

עלות עמלת פעולה על ידי פקיד שלא במסגרת המסלול – 5.90 ₪.

פעולות בערוץ ישיר - זיכוי חשבון באמצעות מסלקה; חיוב בכרטיס אשראי (למעט בכרטיס חיוב מיידי); הפקדת מזומן; משיכת מזומן במכשיר אוטומטי; העברה או הפקדה לחשבון אחר; תשלום שובר; שאילתת מידע (החל בשאילתה השביעית בחודש); משיכת צ'ק; הפקדת צ'ק (לכל קבוצת צ'קים - עד 20 צ'קים) לרבות באמצעות תיבת שירות; חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.

עלות עמלת פעולה בערוץ ישיר שלא במסגרת מסלול – 1.85 ₪.

להלן יקראו הפעולות הנ"ל- "הפעולות".

 

ב. הצטרפות למסלול וביטול ההצטרפות

 1. ההצטרפות למסלול הינה בהתאם להחלטתך ובחירתך. תוכל להצטרף למסלול בכל עת באמצעות מתן הודעה לבנק בסניף, או באמצעות פקסימיליה, או באמצעות חשבונך באתר האינטרנט של הבנק (ללקוחות המנויים על שירותים אלה) או בשיחה באמצעות שיחה מוקלטת.
  ההצטרפות למסלול (לרבות מעבר בין מסלולים) תיכנס לתוקף ב-1 בחודש העוקב ליום העסקים בו נמסרה הבקשה.
   
 2. באפשרותך לבטל את הצטרפותך למסלול בכל עת באמצעות מתן הודעה לבנק בסניף, בפקסימיליה, באתר האינטרנט של הבנק (ללקוחות המנויים על שירותים אלה) או בשיחה טלפונית.
  הביטול ייכנס לתוקף ב-1 בחודש העוקב ליום העסקים בו נמסרה הבקשה.
   
 3. באפשרותך להודיע לבנק בכל עת על רצונך לעבור ממסלול אחד למסלול אחר באמצעות מתן הודעה לבנק בסניף, או באמצעות פקסימיליה, או באמצעות חשבונך באתר האינטרנט של הבנק (ללקוחות המנויים על שירותים אלה) או באמצעות שיחה מוקלטת. מועד ההצטרפות למסלול החדש יהיה בהתאם לס"ק (1) לעיל.
   
 4. במקרה שבו חשבונך יוגדר כ"חשבון ללא תנועה" (בהתאם להוראות הדין), אזי יבוטל שיוך חשבונך למסלול העמלות והחשבון יחויב  אחת לרבעון בעמלות בגין הפעולות (ככל שיהיו), בכפוף לעמלת מינימום חודשית  בהתאם לתעריפים המפורטים בתעריפון העמלות יחיד/עסק קטן של הבנק, כפי שיהיה נהוג מעת לעת. 
  עם חידוש הפעילות בחשבונך, החשבון ימשיך להיות מחויב בעמלות בהתאם לתעריפון יחיד/עסק קטן בתחילת כל חודש בעד החודש שקדם לו, אלא אם תפנה לבנק בבקשה חדשה להצטרפות למסלול עמלות.
   
 5. במידה ולא תבחר להצטרף למסלול, יחוייב חשבונך בגין הפעולות שתבצע, בתחילת כל חודש בעד החודש שקדם לו, בכפוף לגביית עמלת מינימום חודשית/ בהתאם לתעריפים המפורטים בתעריפון יחיד/עסק קטן של הבנק, כפי שיהיה נהוג מעת לעת.

 

ג. חריגה ממכסת הפעולות הכלולות במסלול

במקרה של חריגה ממכסת הפעולות הכלולות במסלול שאליו הצטרפת, חשבונך יחויב בעמלות בגין הפעולות הנוספות בהתאם לתעריפים המפורטים בתעריפון העמלות יחיד/עסק קטן של הבנק, כפי שיהיה נהוג באותה עת.

 

ד. ביטול הטבות קיימות בפעולות

עם הצטרפותך למסלול לא יהיו עוד תקפות ההטבות בעמלות שלהן היית זכאי, אם היית זכאי בעד הפעולות. ההטבות כאמור לא יהיו בתוקף הן ביחס לפעולות הכלולות במכסת המסלול והן ביחס לפעולות החורגות ממכסת המסלול.

על אף האמור לעיל, אם הינך לקוח, שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, שהינו אזרח ותיק או שהינו נכה, תהיה זכאי להטבה של 4 פעולות פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר, הקבועה בתעריפון הבנק יחיד/עסק קטן, וזאת בעד פעולות על ידי פקיד החורגות ממכסת המסלול

 

ה. עלות המסלול

 • עלות המסלול עשויה להשתנות מעת לעת ותהיה בהתאם לתעריפון עמלות הבנק יחיד/עסק קטן, כפי שיהיה נהוג ומקובל בבנק מעת לעת.
 • חשבונך יחויב בעלות המסלול בתחילת כל חודש בגין החודש שקדם לו.
 • במקרה שבו תודיע על ביטול הצטרפותך למסלול ו/או יחולו שינויים בחשבונך שיש להם השלכה על המסלול, לרבות אם חשבונך ייסגר, והכול במהלך החודש החולף, חשבונך יחויב במלוא עלות המסלול בגין החודש החולף.

 

ו. העמלות בגין שירותים שאינם כלולים במסלול, יהיו בהתאם לתעריפים המפורטים בתעריפון העמלות יחיד/עסק קטן של הבנק ולתנאי חשבונך, כפי שיהיו נהוגים מעת לעת.

 

כתב תנאים זה יצורף לבקשת ההצטרפות למסלול עמלות בחשבון עו"ש- לקוח יחיד/עסק קטן ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 לכתב התנאים בפורמט PDF לחצו כאן 

 

תעריפון ללקוח יחיד/עסק קטן                

תעריפון ללקוח עסק גדול  

 • פרטים  נוספים בטלבנק דיסקונט בטלפון 6111* ובסניף.