חיסכון והשקעות

עדכוני מס ניירות ערך

 

איזה מס חל על רווחים מניירות ערך?

על הבנק חלה חובת ניכוי מס במקור מפעילות הלקוחות בשוק ההון.

ריכזנו לכם את עיקרי שיעורי ניכוי המס במקור מניירות ערך, לפי סוגי אוכלוסיות:

 

שיעורי המס הנהוגים

יחיד, תושב ישראל

כשמדובר בהכנסה של יחיד, שמקורה בשוק ההון (בין היתר: רווחי הון1, ריבית, לרבות דמי ניכיון, ודיבידנד) ינוכה  מס במקור בשיעור של 25%, הכנסות שמקורן באג"ח לא צמודה למדד (כולו או חלקו) ו/או לשע"ח (כולו או חלקו), ינוכה מס במקור בשיעור של 15% בלבד.

בנוסף, לכלל לפיו רווח הון ריאלי בידי יחיד חייב במס בשיעור מס של 25% קיימים חריגים ובינהם, בין היתר:

  • נייר ערך שהיה לפני יום 1 בינואר 2006 נייר ערך זר – שיעור הניכוי במקור יהיה 35% על רווח ההון הריאלי עד ליום 1 בינואר 2005 ואילו על יתרת הרווח שיעור המס על רווח ההון הראלי יהיה 25%. חישוב רווח ההון יעשה באופן ליניארי. 
  • אגרת חוב נסחרת בבורסה בישראל, אשר הונפקה לפני יום 8 במאי 2000, מכירתה ו/או פדיונה יהיו פטורים ממס. 
  • קרן נאמנות חייבת – מכירתה פטורה ממס. 

 

חבר בני אדם

ככלל, הכנסתה של חברה שמקורה בשוק ההון (רווחי הון1, ריבית, לרבות דמי ניכיון, ודיבידנד) חייבת בניכוי מס במקור בשיעור מס חברות (בשנת 2022- 23%). יחד עם זאת, ככל שהדיבידנד מחולק על ידי חברה תושבת ישראל, לחברה תושבת ישראל אחרת, ככלל, ההכנסה מהדיבידנד אינה חייבת במס ולפיכך, לא יחול ניכוי מס במקור.2

למרבית החברות שהן תושבות ישראל יש פטור מניכוי מס במקור, אשר במקרים רבים תקף גם לגבי הכנסות משוק ההון.

 

תושב חוץ (יחיד /חברה)

ככלל, תושב חוץ אינו חייב במס בישראל על הכנסות שהפיק מניירות ערך זרים (שהונפקו ע"י חברות שאינן תושבות ישראל לצורכי מס).

ככלל, תושב חוץ פטור מניכוי מס במקור, בין היתר, על ריווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל, ממכירת נייר ערך, של חברה תושבת ישראל הנסחר בבורסה מחוץ לישראל, ריווח הון מעסקה עתידית בהתקיים תנאים מסויימים  וריווח הון ממכירה או פדיון של יחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ. פטור דומה חל, ככלל, גם על הכנסות שמפיק תושב חוץ מריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה על אגרות חוב של חברה תושבת ישראל הנסחרות בבורסה בישראל. הפטור כאמור, לא יחול, בין היתר, על הכנסות וריווח הון שמקורם באג"ח ממשלתי ומק"מ הרשומים בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הנפקתם ועל הכנסות ריבית מאג"ח של חברה תושבת ישראל הנסחר בבורסה מחוץ לישראל. 

ניכוי המס במקור בשל הכנסה מדיבידנד מחברה תושבת ישראל, כאשר המקבל הנו תושב חוץ, בין אם הנו יחיד ובין אם הנו חברה, יהא, ככלל, בשיעור של 25%.

לצורך הזכאות לפטור מניכוי המס במקור על ידי הבנק, תושב החוץ נדרש למלא ולחתום על הצהרה ע"ג טופס של מס הכנסה, בדבר היותו תושב חוץ לצורכי מס הכנסה, בעת פתיחת החשבון ואחת ל- 3 שנים. ככלל, הצהרה שלא תחודש בתום 3 שנים, מיום ההצהרה הקודמת, תגרור לפקיעת הפטור ולניכוי מס במקור החל מיום פקיעתה. 

 

עולה חדש ותושב חוזר ותיק 

במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה נקבעו, בין היתר, פטורים מסוימים ממס הכנסה על הכנסות מסוימות מחוץ לישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ("עולה חדש") ובידי תושב חוזר ותיק,  ביום 1.1.2017 ואילך. 

ככל שנצמח בשל הנכס הפסד, לא יותר בקיזוז חלק ההפסד שלו היה רווח היה פטור ממס. בנוסף, ככל שהתקבלו תשלומים (ריבית או דיבידנד) לאחר סיום תקופת הפטור – הם ימוסו באופן מלא.

 

מי נחשב "תושב חוזר ותיק"?

יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ (לצורכי מס) במשך עשר שנים רצופות לפחות.

 

מהות הפטור

עולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב") פטורים ממס על הכנסות מריבית ומדיבידנד, שמקורם בניירות ערך זרים, במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל. עם סיום התקופה הפטור יפקע.

בנוסף, יחיד מוטב פטור ממס רווח הון בשל מכירת ניירות ערך זרים, אם נמכרו תוך עשר שנים מהיום שהיה לתושב ישראל, וללא קשר למועד רכישתם. אם נמכרו ניירות הערך הזרים כאמור, כולם או חלקם, לאחר תום העשר שנים, יהיה זכאי היחיד המוטב לפטור חלקי ממס (לינארי) מרווח ההון בעת מכירת נייר הערך.

 

מהי שנת הסתגלות?

על פי פקודת מס הכנסה, יחיד מוטב יכול לבחור  להיחשב תושב חוץ, לצורכי מס, במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל.

יחיד שבחר בחלופה זו יודיע למשרד הקליטה תוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל, בטופס המיועד לכך, כי מתקיימים בו התנאים על פיהם נחשב תושב ישראל וכי הוא מבקש את שנת ההסתגלות כאמור. שנת ההסתגלות תיכלל במניין עשר שנות הזכאות לפטור.

 

טפסים נדרשים

 טופס 1130 - הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

טופס 2402 א - הצהרת הלקוח על היותו תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה

 טופס 2402 ב - הצהרת לקוח על היותו תושב ישראל לראשונה לעניין פקודת מס הכנסה

 טופס 2402 ג - הצהרת הלקוח על היותו תושב חוזר ותיק לעניין פקודת מס הכנסה

 

קיזוז הפסדים

על פי הוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון ממכירת נייר ערך, שאילו היה ריווח הון היה מתחייב עליו במס בישראל, ניתן לקיזוז כנגד ריווח הון לצורכי מס וגם כנגד הכנסה מריבית מניירות ערך ומדיבידנד מניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד לא עלה על שיעור מס חברות או 25%, בהתאם לזהות המוכר (חברה או יחיד, בהתאמה). 

בחישוב ריווח ההון לצורכי ניכוי מס במקור על ידי הבנק יקוזז הפסד הון מניירות ערך ומעסקאות עתידיות באותו חשבון, בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, אם הריווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר הפסד ההון, בין אם הריווח נוצר לפני מועד יצירת ההפסד ובין אם לאחריו. 

יתרות הפסדים שנצברו בחשבון של לקוח במהלך שנת מס מסוימת, ואשר לא נוצלו כנגד רווחים הניתנים לקיזוז לפי דין בחשבון במהלך השנה שבה נוצרו, לצורכי ניכוי מס במקור יאופסו בתום שנת המס ולא יועברו במערכת הבנקאית לשנים הבאות. 

לקוח המעוניין לקזז הפסדים שנוצרו בחשבון בשנה מסוימת, כנגד רווחים אחרים שנצמחו לו באותה שנת מס, מחוץ לחשבון ו/או כנגד רווחים שיוצרו בשנים מאוחרות יותר, בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה, יכול לפנות לרשות המסים לצורך התחשבנות, ובלבד שהגיש דו"ח מס לגבי השנה שבה נוצרו ההפסדים.

במידה ולחשבון פעילות הן בניירות ערך והן במכשירים פיננסיים, הקיזוז יתבצע לאחר תום שנת המס (בדיעבד), לפני מועד הפקת טופס 867.

 

אופן חישוב חבות המס וחישוב רווח ההון:

מכירת נייר ערך, מאותו הנייר, תתבצע בשיטת הפיפו (FIFO). קרי, השכבות נמכרות לפי סדר רכישתן (השכבה שנקנתה ראשונה תהיה הראשונה להימכר וכך הלאה).
רווח ההון הינו ההפרש בין התמורה נטו ששולמה בשקלים, לפי שע"ח של יום המכירה (סליקה) לבין העלות ברוטו של נייר הערך הנמכר, כשהיא מתורגמת לשקלים לפי שער החליפין במועד הרכישה (סליקה). ככל שהפרש זה הינו שלילי, קיים הפסד הון וככל שהפרש זה הינו חיובי, קיים רווח הון נומינלי.

 

כיצד מפיקים אישור שנתי על ניכוי מס במקור ע"י הבנק בשל רווחים משוק ההון?

החל מיום 20 במרץ של כל שנה, ניתן להפיק טופס 867, המהווה אישור שנתי בגין המס שנוכה במקור על-ידי הבנק ללקוחותיו מהכנסות משוק ההון בשל השנה החולפת (לרבות מהכנסות ריבית שמקורן בפיקדונות ובתוכניות חסכון). 

טופס 867 לשנה פלונית, מופק עבור חשבון. לכן, במקרים בהם יש לך מספר חשבונות עו"ש  ו/ או במקרים בהם יש לך חשבון פיקדון במט"ח (נספח לחשבון הראשי) או חשבונות מט"ח, עלייך להפיק לכל אחד מהחשבונות (לפי מספר חשבון ראשי או לפי מספר חשבון מט"ח, לפי העניין), טופס 867 בנפרד.

 

איך מעבירים ניירות ערך בין קרובים?

בהתאם להנחיית מחלקת שוק ההון ברשות המיסים החל מיום 1.1.2019, בהתאם לבקשת הלקוח, העברת ני"ע תהא פטורה מניכוי מס במקור בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

  • מעביר נייר הערך והמקבל הינם יחידים, תושבי ישראל, קרובי משפחה; לעניין זה הגדרת "קרוב": בן זוג ידוע בציבור, בתנאי שמעמד זה אושר על ידי ביטוח לאומי, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא, צאצא של בן זוג ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן צאצא של אח או אחות ואח או אחות של הורה
  • ההעברה בוצעה ללא תמורה כספית ובתום לב
  • ההעברה בוצעה בין חשבונות בבנקים בישראל
  • מולאו ונחתמו כנדרש, טופס הצהרה 2514 והנספח לו, המפרט את ני"ע המועברים

 

העברת ני"ע כאמור תבוצע על סמך ועל בסיס הצהרת מעביר ניירות הערך ומקבל ניירות הערך ובדיקת הבנק כי מולאו כל התנאים בטופס כנדרש.

במקרה בו ני"ע המועברים הינם זהים, אשר נרכשו במועדים שונים, והעברה בוצעה לאחר 1.1.2020, העברת ני"ע למקבל תעשה בשיטת פרו-רטה (העברת ניירות ערך מכל שכבה ושכבה באופן יחסי לחלק המועבר). יצויין כי, עלות ניירות הערך המועברים ויום הרכישה של ניירות הערך המועברים יירשמו כפי שהיו בידי המעביר (שמירה על עיקרון רצף המס)3

אמנת מס

בעת קבלת הכנסה מניירות ערך שהונפקו על ידי ישויות אשר התאגדו במדינות מסוימות (שאינן, בין היתר, ישראל או ארה"ב), המס המנוכה במקור מהכנסות אלו באותן מדינות, יכול שיהיה בשיעור המס המרבי, אשר עשוי להיות גבוה משיעור ניכוי המס הקבוע באמנה למניעת כפל מס בין מדינת ישראל למדינה זו, במידה וקיימת. בהתאם להוראות רשות המסים בישראל, השלמת המס בישראל הינה ביחס לשיעור המס הקבוע באמנת המס הזרה הרלבנטית, או לפי הדין הפנימי שם, הנמוך מביניהם. לפיכך, ייתכן כי שיעור המס הכולל שינוכה במקור בשל הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך זרים כאמור, יכול לעלות על שיעור המס המרבי בישראל. בגלל שתיתכן זכאות להטבות מכוח אמנת מס בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת, אנו ממליצים לבחון קבלת ייעוץ חיצוני עצמאי לגבי האפשרות למצות הטבות מס כתוצאה מיישום אמנה כאמור. אין באמור ייעוץ משפטי או ייעוץ מס או תחליף להם.

 

לתשומת לבכם:

1ראה תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס"- 2002.
2תושב חוץ אינו פטור ממס בישראל, בין היתר, גם על ההכנסות הבאות: ריבית ודמי ניכיון על אג"ח מדינה צמודות שנסחרים בבורסה בת"א ושהונפקו לפני 08/05/2000; רווח הון מפדיון/מכירת יחידה ורווחים שחילקה קרן נאמנות פטורה; רווח הון ממכירת מניות קרן להשקעות במקרקעין ותשלומים המתקבלים מקרן להשקעות במקרקעין ;דמי השאלה; חלוקת רווחים מיחידות השתתפות בנפט.
3במקרה בו ני"ע המועברים הינם זהים, אשר נרכשו במועדים שונים, והעברתם בוצעה בין התאריכים 1.1.2019-31.12.2019, ניירות הערך יועברו בשיטת פיפ"ו (דהיינו, נייר הערך שנרכש ראשון יועבר ראשון).

 

 

מסמך זה נערך על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות הדין ו/או הוראות רשות המיסים בישראל.
המידע המפורט לעיל, הנו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס. המידע המפורט לעיל אינו תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את בנק דיסקונט לישראל בע"מ. על כל לקוח להתייעץ עם יועץ בנושא מיסים  בהתאם לנתוניו הוא. 

 

לחיפוש הסניף הקרוב אליכם