מידע כללי

ריבית על יתרות זכות

ריבית על יתרות זכות

חדש: ריבית על יתרות זכות בעו"ש

החל מ-30 ביוני 2011 יהיו זכאים חשבונות העו"ש הפרטיים המתנהלים בשקלים לריבית על יתרת זכות.

שיעור הריבית יקבע מעת לעת על ידי הבנק ויפורסם על גבי לוחות המודעות בסניפים, באתר האינטרנט ובמשוב.
הריבית תשולם עד ליתרה מרבית בסך 7,500 ש"ח.

ריבית הזכות תועבר לחשבון העו"ש בכל סוף רבעון החל מתום הרבעון השלישי של שנת 2011.
מהתשלום ינוכה מס כדין.

 למידע על שיעור הריבית על יתרות הזכות בעו"ש, אנא עברו לטבלאות הריבית

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לסניף