לוגו בנק דיסקונט

מדיניות הבנק בנושא מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי

הבנק קבע מדיניות ונהלים למתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי, בהתאם למדיניות זו, הבנק קבע מספר גופים פיננסיים מפוקחים מהם יסכים לקבל תמורה ממכירת מטבעות וירטואליים* (כמפורט בנספח א') וכן סווגו סוגי מטבעות וירטואליים כמאושרים לפעילות. 

על כן, בעת קבלת תמורה ממכירת מטבעות וירטואליים לחשבון הלקוח בבנק, יבחן הבנק, בין היתר, כי היא בוצעה מול הגופים הפיננסיים שאושרו על ידי הבנק ובמטבעות הווירטואליים שסווגו על ידי הבנק. בהמשך לבחינה זו, היה וימצא הבנק כי בעסקה נסיבות המביאות את רמת הסיכון בה לנמוכה, תאושר העסקה והכספים יועברו לחשבון הבנק. במקרים מסוימים, עשוי הבנק לדרוש מהלקוח להמציא אסמכתאות ואישור מטעם גורם חיצוני בעל מומחיות.

להלן רשימת נסיבות מרכזיות מפחיתות סיכון שקבע הבנק במדיניותו:

 • רכישת המטבעות הווירטואליים בוצעה מחשבון הלקוח בבנק והתמורה ממכירת המטבעות הווירטואליים תועבר לאותו חשבון בבנק.
 • כלל העסקאות במטבעות הווירטואליים בכתובות הארנק האלקטרוני נשוא העסקה, בוצעו אל מול נותן שירות במטבע וירטואלי, שאושר על ידי הבנק.
 • כלל העסקאות במטבעות הווירטואליים בכתובות הארנק האלקטרוני נשוא העסקה, בוצעו במטבעות וירטואליים, שניתן להתחקות אחר נתיב הפעילות בהם באמצעות כלים ממוכנים ייעודיים ושאושרו על ידי הבנק.
 • כרייה – תמורה ממכירת מטבעות וירטואליים שהתקבלו במסגרת כרייה, תתאפשר בכפוף לכך שהלקוח ימציא לבנק אישור מגורם חיצוני בעל מומחיות, ביחס לנתיב המטבע ומקור הכספים למימון פעילות הכרייה.

פעולות שעשויות להביא לסירוב ביצוע הפעולה

היה ומצא הבנק כי במתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי לא נתקיימו נסיבות מפחיתות סיכון, או שהתקיימו נסיבות מגבירות סיכון, רשאי הבנק לסרב לבצע פעילות במטבע וירטואלי, לרבות העברה לחשבון הבנק של הלקוח. להלן נסיבות שיכולות להביא לסירוב ביצוע פעולה:

 • המטבעות הווירטואליים התקבלו מאדם פרטי, או מגוף שאינו גוף פיננסי מפוקח, שאושר על ידי הבנק.
 • התמורה התקבלה בגין המרה של מטבעות וירטואליים, שלא אושרו על ידי הבנק.
 • הלקוח סרב, או לא עלה ביכולתו, להמציא את שנדרש על ידי הבנק.
 • נמצאו סתירות בין המידע שמסר הלקוח לבין המידע שהעביר לבנק.
 • נתיב המטבע, או נתיב הכסף, בקשר עם הפעולה, אינו תואם את הנסיבות מפחיתות סיכון שפורטו במדיניות.
 • כל סיבה מבוססת אחרת, בהתאם לשיקול דעתו של הבנק.
 • סירוב הבנק למתן שירות, כאמור, ישיב את הכספים לחשבון ממנו בוצעה העברת הכספים לחשבון הלקוח.

העברות יוצאות לתושב חוץ: על הבנק מוטלת החובה לנכות מס במקור בהעברה עבור תשלום לרכישת מטבעות וירטואליים מתושב חוץ, למעט במקרים בהם המעביר מציג אישור על פטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

לתשומת ליבך: אין באמור להוות ייעוץ בקשר עם כדאיות ביצוע הפעולה.

נספח א':

לתשומת לבך, אישור הבנק להעברת כספים לגוף מסוים, ניתן בהיבט ניהול הסיכון החל על הבנק לגבי נתיב הכסף והשימוש בו, בהתאם לדיני איסור הלבנת הון ומימון טרור.
הבנק אינו בוחן את איתנות הגוף ואבטחתו ואין בהכללתו של גוף מסוים, ברשימה מטה, משום הבעת עמדה כלשהי של הבנק לגבי כדאיות העברת הכספים לגוף זה והסיכונים הכרוכים בפעולה עבור הלקוח.
יובהר, כי ככל שהבנק יאשר העברת כספים, מחשבון הלקוח לגוף המנוי ברשימה, הבנק לא יישא באחריות כלפי הלקוח, ו/או מי מטעמו, לגבי עצם אישור ביצוע הפעולה ולא תעמוד ללקוח, או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק בהקשר זה.

רשימת גופים פיננסיים מפוקחים מהם הבנק יסכים לקבל תמורה ממכירת מטבעות וירטואליים*:

 1. גוף העוסק במתן שירות בנכס וירטואלי ומחזיק ברישיון, או פועל מכח היתר המשך עיסוק למתן שירות בנכס פיננסי מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 2. נותן שירות במטבע וירטואלי אשר התאגד בארצות הברית וקיבל רישיון מטעם NYDFS (BitLicense).
  לרשימת הגופים בעלי רישיון BitLicense לחצו כאן
 3. Kraken

*הבנק רשאי לעדכן את הרשימה מעת לעת ובאחריות הלקוח להתעדכן ברשימה זו.