חיסכון והשקעות

פיקדונות פלוס

מגוונים את תיק ההשקעות שלך

מה זה פיקדון פלוס?

פיקדון פלוס הוא חיסכון לא צמוד לטווח קצר עד בינוני, שמאפשר חשיפה לשינויים בשוק ההון ובעל פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר ביחס לפיקדונות אחרים המוצעים על ידי הבנק (לאותה תקופה).

פיקדון פלוס אינו מסכן את קרן ההפקדה, ובנוסף מבטיח ריבית חיובית מינימאלית שנקבעת מראש בתנאי כל פיקדון. כלומר, אם ההשקעה בפיקדון פלוס לא הניבה תשואה, יקבל המשקיע בתום התקופה את הסכום הנומינאלי שהפקיד, במטבע הפיקדון, בתוספת ריבית המינימום שנקבעה בתנאי הפיקדון בו השקיע. במקרים כאמור, עלולה ריבית המינימום להיות נמוכה מריבית אלטרנטיבית שנושא פיקדון אחר המוצע על ידי הבנק (לאותה תקופה).

למה לבחור בפיקדון פלוס? >

מה החסרונות של פיקדון פלוס? >

                                              

למה כדאי לבחור בפיקדון פלוס?

פיקדון פלוס מציע אפיק חיסכון מגוון, שמשלב ביטחון ויציבות עם פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר ביחס לפיקדונות אחרים המוצעים על ידי הבנק (לאותה תקופה). הפלוס בפיקדון פלוס:

  • פוטנציאל לקבלת תשואה גבוהה מהריבית האלטרנטיבית - פיקדון פלוס מוסיף לתיק ההשקעות מרכיב המאפשר ניצול הזדמנויות בשווקים הפיננסיים
  • קרן מובטחת – פיקדון פלוס אינו מסכן את קרן הפיקדון
  • פלוס מובטח – פיקדון פלוס מבטיח ריבית מינימום שנקבעה מראש בתנאי הפיקדון
  • גיוון תיק ההשקעות – פיקדון פלוס מאפשר חשיפה למגוון רחב של נכסים ושווקים פיננסיים.
  • ההפקדה בפיקדונות פלוס אינה כרוכה בעמלות

לראש העמוד

  

מה החסרונות של פיקדון פלוס?

 כמו כל אפיק חיסכון או השקעה, מול היתרונות שמציע פיקדון פלוס יש גם חסרונות.

  • היעדר נזילות של הכסף – סכום ההפקדה בפיקדון פלוסלא ניתן למשיכה טרם מועד הפירעון שנקבע מראש בתנאי הפיקדון
  • סיכון להפסד חלק מהריבית האלטרנטיבית – התשואה על פיקדון פלוס עלולה להיות נמוכה מהתשואה על פיקדון בנקאי אחר, במקרה שתנאי המענק שהוגדרו בתנאי הפיקדון לא התקיימו או במקרה שההשקעה בנכס לא הניבה תשואה

לראש העמוד

 

פרטים נוספים אצל היועצים בסניפים

 
לתשומת ליבך,
  • על אף שהפיקדון אינו מהווה נכס פיננסי כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995, יובהר, למען הסר ספק, כי אין באמור לעיל משום הצעה או ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו, נסיבות ומטרות ההשקעה, ואין הוא במקומם.
  • המידע המוצג מהווה תמצית של עיקרי תנאי הפיקדון בלבד. התנאים המלאים והמחייבים של הפיקדון מפורטים בהסכם תנאי הפיקדון ובכפוף לאמור בו. בכל מקרה של סתירה בין המידע המוצג לאמור בהסכם יגבר האמור בהסכם. המידע מוצג לידיעה בלבד ואין בו להוות ייעוץ השקעות המותאם לצרכיך והנחיותיך. ככל שהינך מעוניין בקבלת ייעוץ השקעות ובחינת התאמת המוצר לצרכיך והנחיותיך, עליך לפנות, טרם הרכישה ליועץ ההשקעות שלך. מדובר בפיקדון שהוצא על ידי הבנק ועל כן ייתכן והבנק יעדיף פיקדון זה על פני נכסים אחרים הדומים לו.