מידע כללי

דין וסמכות שיפוטית

על השימוש באתר ובשירותיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

נדרשת תשומת לבכם לכך שייתכן כי השימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה על פיו, עלולים להיות מוגבלים ואף בלתי חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש במידע ומהי מידת השימוש המותרת.