מידע כללי

תשובות לשאלות נפוצות על רפורמת ריביות הליבור

כללי 

מהי ריבית הליבור?
ריבית הליבור (LIBOR – London Interbank Offered Rate) היא ריבית בסיס המתפרסמת מדי יום עסקים בשעה 11:00 (שעון לונדון) עבור חמישה מטבעות (דולר ארה"ב, יורו , לירה שטרלינג, יין יפני, ופרנק שוויצרי) ולשבע תקופות ( יום, שבוע, חודש, חודשיים, שלושה חודשים, שישה חודשים ושנה). הריבית משמשת בסיס בכל העולם  לתמחור, תפעול וביצוע עסקאות שונות במט"ח/ צמוד מט"ח בריבית משתנה  ובכללם הלוואות, אדג"ח, פיקדונות, משכנתאות, נגזרים ועוד.

מהי הרפורמה בריביות הליבור? 
רפורמת ריביות הליבור הינה רפורמה רחבת היקף בשוק הפיננסי העולמי, במסגרתה תפסקנה להתפרסם ריביות הליבור ותוחלפנה ע"י ריביות בסיס חדשות. 

מדוע מתבצעת הרפורמה בריביות הליבור?
הרקע להפסקת פרסום ריביות הליבור נבע מחולשות מהותיות בריבית הליבור ומצורך משמעותי בחיזוק ריביות הבסיס עליהן מתבססים השווקים הגלובליים. רגולטורים ברחבי העולם קראו להפסיק את ההתבססות על ריביות הליבור ולבחון גיבוש ריביות חסרות סיכון חדשות– Risk-Free Rates או RFR's, שיהיו מבוססות על שוק נזיל, יציבות ואינן נתונות להטיות.

מהם לוחות הזמנים להפסקת השימוש בריביות הליבור?
החל מתאריך ה-31 בדצמבר 2021 יופסק פרסום ריביות הליבור במטבעות ליש"ט, אירו, פרנק שוויצרי ויין יפני. בנוסף, בריבית הליבור הדולרית יופסקו הפרסום לשבוע ול-2 חודשים. ריבית הליבור הדולרית תפסיק להתפרסם באופן מלא מה-30 ביוני 2023.
החל מיום 1.1.2022 בנק דיסקונט לא יציע ללקוחותיו מוצרים בריבית ליבור בכלל המטבעות. 

איך בנק דיסקונט נערך להפסקת פרסום ריבית הליבור?
הפסקת פרסום ריביות הליבור צפויה להשפיע על כלל המערכת הפיננסית העולמית, אשר נדרשת להתמודד עם החלפה כפויה של ריביות הבסיס הנפוצות ביותר בשווקים, כאמור לעיל. 
מכיוון שמדובר ברפורמה גלובאלית, בדומה ליתר הבנקים בעולם, גם הבנק לא יוכל עוד לבצע שימוש בריביות אלו החל ממועד הפסקת פרסומן (או קודם לכן), והוא נדרש לבצע החלפה של הריביות הללו לריביות חדשות שיצוינו להלן.  
הפסקת פרסום ריביות הליבור צפויה להיות כרוכה בהחלפת הריבית בה ישתמש הבנק בכלל המכשירים במט"ח/ צמודי מט"ח הכוללים שימוש בריבית משתנה. בין היתר הלוואות, מסגרות עו"ש, פיקדונות, אגרות חוב ונגזרים המבוססים על ריבית הליבור.  

מהן ריביות הבסיס החלופיות?
בעקבות המלצותיהן של קבוצות העבודה הבינלאומיות שמונו לטפל בהחלפת ריביות הליבור בכל מטבע, נקבעו בעולם מספר ריביות חסרות סיכון חליפיות לריביות הליבור במטבעות השונים, כמפורט להלן: 

מדינה

RFR (Risk Free Rate  - ריבית חסרת סיכון)

בריטניה

 SONIA (Reformed Sterling Overnight Index Average)

ארה"ב

 SOFR (Secured Overnight Financing Rate)

האיחוד האירופי

(Euro short-term rate) €STR

 Euribor (Euro Interbank Offered Rate)

יפן

 TONA (Tokyo Overnight Average Rate)

שוויץ

 SARON (Swiss Average Rate Overnight)

האם גם ריבית ה-EURIBOR צפויה להפסיק להתקיים?
לא. במסגרת רפורמת ריביות הבנצ'מרק, ריבית היוריבור עברה שיפורים מתודולוגיים משמעותיים לשיפור איכותה אשר מאפשרים לה כעת לעמוד בסטנדרטיים בינלאומיים. כתוצאה מכך, בניגוד לריבית הליבור באירו, ריבית היוריבור אינה צפויה להפסיק להתקיים.

כיצד הבנק צפוי לאמץ את הריביות החדשות?
להלן טבלה המסכמת את הריביות החדשות עליהן הבנק יתבסס כריביות בסיס במט"ח, בחלוקה למטבעות:

מטבע

ריבית עוגן חליפית

דולר

ריבית ה-SOFR ליום, כפי שמפורסמת על ידי ה-Federal Reserve Bank of New York

ריבית עקום SOFR, המפורסמת על ידי חברת CME, לתקופות של חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה

אירו

ריבית ה-€STR ליום, כפי שמפורסמת על ידי ה-ECB

ריבית Euribor המפורסמת על ידי ה-EMMI  לתקופות של שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה

לירה שטרלינג

ריבית ה-SONIA ליום, כפי שמפורסמת על ידי ה-BoE

ריבית עקום SONIA מצטברת, כפי שמפורסמת על ידי BoE לתקופות של חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה

פרנק שוויצרי

ריבית ה-SARON ליום, כפי שמפורסמת על ידי חברת SIX

ריבית ה-SARON מצטברת, כפי שמפורסמת על ידי חברתSIX  לתקופות של חודש,  3 חודשים, 6 חודשים ושנה

יין

ריבית ה-TONAR ליום, כפי שמפורסמת על ידי ה-BoJ
ריבית
 TORFלחודש, כפי שמפורסמת על ידי חברת Quick

האם שיעור הריבית צפוי להשתנות בעקבות המעבר?
שיעור הריבית יכול להשתנות ביום ביצוע הרפורמה.
מכיוון שהריביות החדשות מושתתות על ריביות חסרות סיכון (risk free rates), בניגוד לריביות הליבור המשקפות גם סיכוני אשראי ונזילות של הבנקים, קיים הבדל בין שיעורי הריביות החדשות ולשיעורי ריביות הליבור, שהינן ככלל גבוהות יותר בשל רכיבי סיכון אלה. בשל כך, יתווסף לריביות החלופיות במועד המעבר מרווח התאמה. 
היות וריבית היוריבור הינה ריבית בין-בנקאית, השקולה במהותה לריבית הליבור באירו, לא צפויים הפרשים מהותיים בינה לליבור, באירו, במועד המעבר ולא תידרש התאמת מרווח.

כיצד ייקבע המרווח בין הריביות החדשות לריביות הליבור?
הבנק צפוי ליישם את מרווח האשראי, לפי פרוטוקול ארגון ISDA, בהתאם להתייחסות הרגולטורים בעולם ובנק ישראל. מרווח זה קבוע ומבוסס על בסיס החציון של המרווח בין ריבית הליבור לריבית ה-RFR החדשה, כפי שהתקיים לאורך תקופה בת חמש שנים וכפי שחושב ב-5 במרס 2021, כפי שניתן לראות בטבלה להלן: 

סוג המטבע

יום (O/N)

שבוע

חודש

חודשיים

3 חודשים

6 חודשים

שנה

לירה שטרלינג

0.0024-

0.0168

0.0326

0.0633

0.1193

0.2766

0.4644

ין יפני

0.01839-

0.01981-

0.02923-

0.00449-

0.00835

0.05809

0.16600

פרנק שוויצרי

0.0551-

0.0705-

0.0571-

0.0231-

0.0031

0.0741

0.2048

 

מוצרי הלוואות ומשכנתאות

מה יקרה להלוואות קיימות במט"ח בריבית משתנה שימשיכו להתקיים לאחר סוף 2021?
במוצרים קיימים, בהם קיימת ללקוח התקשרות מול הבנק, בהסכמים שמסתיימים לאחר 2021, עם הפסקת פרסום הריביות, יוחלפו ריביות הליבור בריביות החדשות, בתוספת מרווח. כאמור, ככל שיידרש. 

הקליקו להסבר מפורט על שינויים בנושא ריבית הליבור >>

מה יקרה להלוואות קיימות הנקובות בדולר ארה"ב בריבית ליבור שימשיכו להתקיים לאחר סוף יוני 2023?
בהלוואות בדולר ארה"ב ובמשכנתאות הצמודות לדולר ארה"ב שניתנו לפני שנת 2022 בריבית משתנה ליבור ואשר מועד פרעונן יחול לאחר סוף יוני 2023, יוחלפו ריביות הליבור בדולר ארה"ב בריבית עקום SOFR המפורסמת על ידי חברת CME, בתוספת מרווח. כאמור, ככל שיידרש.

הקליקו להסבר מפורט על השינוי בהלוואות הנקובות בדולר ארה"ב >> 

נגזרים

כיצד יוסדרו נגזרים שהינם תחת הסכמי ISDA?  
הבנק חתם על הפרוטוקול החדש של ISDA, שנועד לשלב בהסכם ISDA 2006 פרוטוקול להחלפת ריביות הליבור לריביות הבנצ'מרק החדשות (פרוטוקול Fallback). משמעות הדבר, כי בעסקאות נגזרים, בהן שני הצדדים - הלקוח והבנק, חתומים על הפרוטוקול, תבוצע החלפה אוטומטית של נגזרים נושאי ריבית ליבור לריביות החדשות, אשר תיושם במועד הפסקת פרסום ריבית הליבור הרלוונטית, תוך שימוש במרווח ISDA כאמור לעיל. 

מה יקרה אם אני לא חתום על הסכמי ISDA או פרוטוקול ה-Fallback?
עסקאות נגזרים, תחת הסכמי ISDA, בהם הלקוח אינו חתום על פרוטוקול ה-Fallback, יוסדרו באופן פרטני בין הלקוח לבנק, כאשר שאיפת הבנק הינה להחיל גם על עסקאות אלה הסדרה דומה לפרוטוקול ה-Fallback. טפסי הבנק, לביצוע עסקאות עתידיות (במסגרתם ניתן לבצע גם עסקאות בנגזרי ריבית), שונו, כמפורט בהודעות שנשלחו ללקוחות הבנק שחתומים על טפסים אלו. 

הקליקו להסבר על שינויים בהסכמי מסגרת - נגזרי ריבית >>

דוגמאות להשפעת הרפורמה על המוצרים השונים

1. מסגרות אשראי בעו"ש
להלן דוגמא הממחישה את השפעת ההחלפה על תשלומי הריבית, בגין ניצול מסגרת אשראי בעו"ש, בכל אחד מהמטבעות. החישוב מתבצע על יתרת חובה בחשבון עו"ש בריבית של ליבור + 3%. יתרת החובה עומדת על 100,000 במטבע הנקוב והריבית מחושבת ונגבית חודשית.

סוג המטבע

שיעור ריבית הליבור

שיעור ריבית הבסיס החלופית

תשלום ריבית לפי ליבור

תשלום ריבית לפי ריבית הבסיס החלופית

הפרש לתקופת ריבית

דולר ארה"ב

0.09%

0.06%

257.15$

254.90$

2.24-$

אירו

0.57%-

0.57%-

202.17€

202.75€

0.58€

לירה שטרלינג

0.05%

0.05%

254.27£

254.17£

-0.1£

פרנק שוויצרי

0.79%-

0.72%-

184.25 Fr.

190.24 Fr.

5.99 Fr.

ין יפני

0.07%-

0.04%-

244.28¥

247.08¥

2.81¥

*הדוגמא מחושבת לפי הריביות שנדגמו בשוק בתאריך ה-06.10.2021, עבור ליבור לתקופה של חודש וריביות בסיס חלופיות, לתקופה של חודש. הריבית במטבע אירו הנה ריבית Euribor.

2. הלוואות
להלן דוגמא הממחישה את השפעת ההחלפה על תשלומי הריבית, בכל אחד מהמטבעות. החישוב מתבצע על הלוואה בריבית ליבור + 2%. יתרת קרן ההלוואה עומדת על 100,000 במטבע הנקוב והקרן משולמת בסוף התקופה (בולט). הדוגמא מחושבת עבור מספר תדירויות תשלום ריבית ומפרטת מה יהיה פער בתשלום הריבית כתוצאה מהרפורמה.
מובהר, כי הדוגמה ביחס להלוואות (תדירות תשלום ריבית חצי שנתית) תקפה גם עבור מוצרי הלוואות לדיור שהנם במטבע אירו.

לירה שטרלינג

תדירות תשלום ריבית

שיעור ריבית הליבור

שיעור ריבית הבסיס החלופית בתוספת מרווח התאמה

הפער בין שיעורי הריביות

תשלום ריבית לפי ליבור

תשלום ריבית לפי ריבית הבסיס החלופית

הפרש לתקופת ריבית

חודשית

0.06%

0.08%

0.02%

171.50   £

173.55   £

 £ 2.05

רבעונית

0.10%

0.17%

0.07%

525.03   £

542.41  £

     £ 17.38

חצי-שנתית

0.19%

0.33%

0.14%

1,092.88  £

1,163.28   £

 £ 70.40

שנתית

0.43%

0.51%

0.08%

2,430.13  £

2,514.54  £

 £ 84.41

פרנק שוויצרי

תדירות תשלום ריבית

שיעור ריבית הליבור

שיעור ריבית הבסיס החלופית בתוספת מרווח התאמה

הפער בין שיעורי הריביות

תשלום ריבית לפי ליבור

תשלום ריבית לפי ריבית הבסיס החלופית

הפרש לתקופת ריבית

חודשית

-0.78%

-0.77%

0.01%

Fr. 101.35

Fr. 102.14

Fr. 0.79

רבעונית

-0.76%

-0.72%

0.05%

Fr. 308.90

Fr. 320.32

Fr. 11.42

חצי-שנתית

-0.71%

-0.65%

0.07%

Fr. 642.90

Fr. 675.68

Fr. 32.78

שנתית 

-0.58%

-0.52%

0.07%

Fr. 1,416.40

Fr. 1,484.13

Fr. 67.73

 
ין יפני

תדירות תשלום ריבית

שיעור ריבית הליבור

שיעור ריבית הבסיס החלופית בתוספת מרווח התאמה

הפער בין שיעורי הריביות

תשלום ריבית לפי ליבור

תשלום ריבית לפי ריבית הבסיס החלופית

הפרש לתקופת ריבית

חודשית

-0.07%

-0.06%

0.00%

161.04   ¥

161.31   ¥

 ¥ 0.27

רבעונית

-0.08%

-0.02%

0.06%

480.13   ¥

495.99   ¥

 ¥ 15.87

חצי-שנתית

-0.04%

0.03%

0.08%

978.92   ¥

1,017.48   ¥

 ¥ 38.56

 
אירו

תדירות תשלום ריבית

שיעור ריבית הליבור

שיעור ריבית הבסיס החלופית

הפער בין שיעורי הריביות

תשלום ריבית לפי ליבור

תשלום ריבית לפי ריבית הבסיס החלופית

הפרש לתקופת ריבית

חודשית

-0.58%

-0.57%

0.01%

118.74  

119.42   €

 € 0.68

רבעונית

-0.57%

-0.55%

0.02%

358.04   €

362.25   €

 € 4.22

חצי-שנתית

-0.53%

-0.53%

0.01%

732.79   €

737.50   €

 € 4.71

שנתית

-0.49%

-0.49%

0.00%

1,507.71   €

1,509.00   €

 € 1.29

*ריבית הבסיס החלופית במטבע האירו הוחלפה ביוריבור, ללא מרווח התאמה.
**הדוגמא מחושבת לפי הריביות הקיימות בשוק בתאריך ה-06.10.2021 ובהתאמה משקפת את השפעת הרפורמה אילו הייתה מתרחשת נכון לתאריך זה.
 
3. הלוואות קצרות מועד -ON CALL:
להלן דוגמא הממחישה את השפעת ההחלפה על תשלומי הריבית על הלוואת און קול בכל אחד מהמטבעות.
החישוב מתבצע על יתרת חובה בחשבון עו"ש, בריבית שבועית של ליבור + 1.5%. יתרת החובה עומדת על 100,000 במטבע הנקוב.

סוג המטבע

שיעור ריבית הליבור

שיעור ריבית הבסיס החלופית

תשלום ריבית לפי ליבור

תשלום ריבית לפי הריבית הבסיסית החלופית

הפרש לתקופת ריבית

דולר ארה"ב

0.08%

0.05%

 $30.28

 $29.8

 $-0.49

אירו

-0.58%

-0.58%

 € 17.66

 €17.77

 €0.11

לירה שטרלינג

0.04%

0.05%

 £29.64

 £29.81

 £0.17

פרנק שוויצרי

-0.81%

-0.71%

Fr. 13.24

Fr. 15.13

Fr. 1.88

ין יפני

-0.08%

-0.01%

 ¥ 27.33

 ¥28.61

 ¥1.28

*יש לציין כי כיום ריבית הבסיס עבור מוצר הלוואה קצרת מועד (ON CALL), הנה ליבור לתקופה של שבוע.
ריבית הבסיס החלופית עבור מוצר הלוואה קצרת מועד (ON CALL) במטבעות דולר ארה"ב, לירה שטרלינג, פרנק שוויצרי וין יפני, תחושב לפי ריבית בבסיס חלופית לתקופה של יום אחד, ובמטבע אירו, על פי ריבית Euribor לתקופה של שבוע. הדוגמא מחושבת בהתאם.  
**הדוגמא מחושבת לפי הריביות שנדגמו בשוק בתאריך ה-06.10.2021 ומשקפת, בהתאמה, את השפעת מעבר הריביות, במידה והיו מתרחשות בתאריך זה.