קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2016

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2016

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2016

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים

גילויים פיקוחיים נוספים

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2016

גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים