חיסכון והשקעות

פיקדון בריבית ברירה

בפקדונות אלו משולמת הריבית לפי החלופה הגבוהה שתהיה ביום הפירעון בין שני מסלולי ריבית

פקדונות שקליים עם מסלולי הצמדה שונים

Deposit
שם החיסכון תקופת ההפקדה סכום ההפקדה תנאי ריבית תחנות יציאה

הערות משפטיות:

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי.
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת.
  • במקרה בו יום החידוש או הפרעון אינו יום עסקים, תדחה הפעילות ליום העסקים הבא.
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות, תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא.
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס.
  • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט.
  • אם ניתנה הטבה היא בתוקף עד תאריך הפירעון של הפיקדון. בעת חידוש הפיקדון לא ניתנת הטבה.