הלוואות ומשכנתאות

מסלולי משכנתא לא צמודים

מסלולי משכנתא לא צמודים למדד המחירים לצרכן

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

מסלול משכנתא שבו הריבית הנקבעת מראש בהסכם ההלוואה נותרת קבועה לכל אורך חיי ההלוואה ואינה צמודה למדד. כך, שההחזר החודשי קבוע וידוע לכל אורך תקופת ההלוואה. פירעון מוקדם של ההלוואה מחייב תשלום עמלת פירעון מוקדם, הכוללת עמלת הפרשי היוון כאשר הריבית הממוצעת לדיור אותה מפרסם בנק ישראל במועד הפירעון נמוכה לעומת ריבית ההלוואה, או לעומת הריבית הממוצעת שהיתה במועד נטילת ההלוואה (הנמוך מביניהן).

 

משכנתא בריבית משתנה לא צמודה

מסלול משכנתא בריבית המשתנה מדי 5 שנים, על פי מנגנון קבוע מראש לשינוי הריבית. מועדי השינוי נקבעים מראש בהסכם ההלוואה. עדכון הריבית במועד שנקבע מתבסס על ריבית עוגן בלתי תלויה בבנק (בתוספת מרווח), דוגמת הריבית הממוצעת לדיור המפורסמת ע"י בנק ישראל, או על פי התשואה על האג"ח. במסלול זה, פירעון מוקדם של ההלוואה בנקודת שינוי הריבית אינו מחוייב בעמלת הפרשי ריבית. 

 

משכנתא בריבית משתנה פריים לא צמודה

מסלול משכנתא שבסיס הריבית בו היא ריבית הפריים הנהוגה בבנק, בתוספת מרווח הקבוע מראש. במסלול זה לא קיים חיוב בעמלת הפרשי ריבית בעת ביצוע פירעון מוקדם במועד שינוי הריבית.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יועצי המשכנתאות בסניפים 

מסלולי משכנתא נוספים 

 

 

מגבלות על העמדת הלוואה לדיור

בהתאם להוראות בנק ישראל, הלוואה לדיור לא תאושר ו/או ישונו תנאיה במידה ואושרה על בסיס נתונים שאינם מלאים או נכונים, במידה והיא חורגת מהגבלות שקבע בנק ישראל. ההגבלות הינן בנושא שיעור מימון מקסימלי ביחס לשווי הנכס וכן בנושא שיעור החזר מהכנסה פנויה:
  • שליש מההלוואה חייב להיות בריבית קבועה (צמודה או לא צמודה למדד).  
  • ​שיעור הריבית המשתנה בתדירות גבוהה בהלוואה לדיור (כדוגמת הלוואה בריבית הפריים) לא יעלה על שליש מההלוואה.
  • שיעור הריבית המשתנה בתדירות נמוכה (מידי 5 שנים ויותר) לא יעלה על שני שליש מההלוואה. 

 

הערות משפטיות

  • לפירוט מסלולים נוספים ניתן לפנות ליועץ בסניף.
  • אין באמור להוות המלצה על מסלול מסויים. 

לפרטים נוספים על משכנתא בדיסקונט

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *

למידע בנושא משכנתא, ניתן לפנות טלפונית לטלבנק משכנתאות ב-2009*