הלוואות ומשכנתאות

מסלולי משכנתא צמודים

מסלולי משכנתא הצמודים למדד המחירים לצרכן

משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה 

מסלול משכנתא צמוד למדד, בו הריבית נותרת קבועה לאורך חיי ההלוואה וההחזר החודשי צמוד למדד המחירים לצרכן. במסלול זה, פירעון מוקדם של ההלוואה מחוייב בתשלום עמלת פירעון מוקדם הכוללת עמלת הפרשי היוון, כאשר הריבית הממוצעת לדיור, כפי שהיא מפורסמת על ידי בנק ישראל במועד הפירעון, נמוכה לעומת ריבית ההלוואה, או לעומת הריבית הממוצעת שהייתה במועד נטילת ההלוואה (הנמוכה מביניהן).

 

משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה לשתי תקופות

מסלול משכנתא צמוד למדד בריבית משתנה, הצמודה למדד המחירים לצרכן לתקופת החזר שבין 18 ל-30 שנים, עם נקודת עדכון ריבית אחת במחצית התקופה. מנגנון עדכון הריבית מוגדר מראש ומעוגן בהסכם ההלוואה, ומתבסס על הריבית הממוצעת לדיור שמפרסם בנק ישראל במועד העדכון. פירעון מוקדם של ההלוואה במועד שינוי הריבית אינו מחייב תשלום עמלת הפרשי ריבית.

 

משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה  

מסלול משכנתא שבו הריבית משתנה מדי תקופה, על פי מנגנון קבוע מראש לשינוי הריבית. מועדי השינוי נקבעים מראש בהסכם ההלוואה. עדכון הריבית במועד שנקבע מתבסס על ריבית עוגן בלתי תלויה בבנק (בתוספת מרווח), דוגמת הריבית הממוצעת לדיור המפורסמת ע"י בנק ישראל, או על פי תשואה על אג"ח. פירעון מוקדם של ההלוואה בנקודת שינוי הריבית אינו מחוייב בעמלת הפרשי ריבית.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יועצי המשכנתאות בסניפים 

מסלולי משכנתא נוספים 

 

מגבלות על העמדת הלוואה לדיור

בהתאם להוראות בנק ישראל, הלוואה לדיור לא תאושר ו/או ישונו תנאיה במידה ואושרה על בסיס נתונים שאינם מלאים או נכונים, במידה והיא חורגת מהגבלות שקבע בנק ישראל. ההגבלות הינן בנושא שיעור מימון מקסימלי ביחס לשווי הנכס וכן בנושא שיעור החזר מהכנסה פנויה:
  • שליש מההלוואה חייב להיות בריבית קבועה (צמודה או לא צמודה למדד).  
  • ​שיעור הריבית המשתנה בתדירות גבוהה בהלוואה לדיור (כדוגמת הלוואה בריבית הפריים) לא יעלה על שליש מההלוואה.
  • שיעור הריבית המשתנה בתדירות נמוכה (מידי 5 שנים ויותר) לא יעלה על שני שליש מההלוואה. 

 

הערות משפטיות

  • לפירוט מסלולים נוספים ניתן לפנות ליועץ בסניף.
  • אין באמור להוות המלצה על מסלול מסויים. 

לפרטים נוספים על משכנתא בדיסקונט

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *

למידע בנושא משכנתא, ניתן לפנות טלפונית לטלבנק משכנתאות ב-2009*