מידע כללי

שירותי הבנק ללקוחותיו

מידע על שירותי הבנק ללקוחותיו

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק (להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.  

 

פתיחת חשבון - מידע על שירותי הבנק ללקוחותיו

השירות תיאור עלויות

חיובים על פי הרשאה

ביצוע תשלומים לטובת מוטב (צד ג') כגון: עיריות, חברת חשמל, בזק, תקשורת וכד'.
בשיטה זו מחייב המוטב את חשבונך בכפוף לחתימתך על טופס הרשאה לחיוב חשבון.

 

לא נגבית עמלה בעבור הקמת ההרשאה בחשבון

  כרטיס לחיוב מיידי: "מפתח כסף"

 כרטיס המאפשר קבלת מידע על חשבונותיך בבנק וביצוע פעולות שונות באמצעות המכשירים הממוכנים ומכשירים דומים אחרים לרבות משיכת מזומנים וביצוע רכישות בבתי עסק.
מותנה ביתרת זכות בגובה המשיכה/רכישה.

 

 מחויב בעלות חודשית

כרטיס למשיכת מזומנים: 
כספומט

כרטיס המאפשר ביצוע פעולות שונות באמצעות המכשירים הממוכנים ומכשירים דומים אחרים לרבות משיכת מזומנים וקבלת מידע לגבי חשבונותיך בבנק.

 

הכרטיס ניתן
ללא עלות

כרטיס מידע

כרטיס לקבלת מידע באמצעות מכשירי המשוב הממוכנים המוצבים בסניפי הבנק 

 

הכרטיס ניתן
ללא עלות

אחזור מידע באמצעות עמדת שירות:
משוב

שליפת מידע מגוון לגבי הפעילות בחשבון 

 

על מקצת השירותים נגבית עמלה בכפוף לתנאי החשבון

 

מנוי לקבלת מידע ולביצוע פעולות מסוימות באינטרנט

 

שליפת מידע מגוון לגבי הפעילות בחשבון, וכן ביצוע פעולות מסוימות בהתאם לנסיבות העניין ולתנאי ניהול החשבון

 

מרבית המידע ניתן לשליפה ללא עלות, ביצוע פעולות בערוצים אלה עשויות להיות כרוכות בעמלת ערוץ ישיר ובהתאם לתנאי החשבון